UPS. 18. Jakie są ogólne warunki świadczenia Usług UPS? - Informacje

Ogólne Warunki Świadczenia Usług UPS - data publikacji 2011r.

Jest to wersja Przewodnika aktualna w dniu jego publikacji. Najnowszą wersję, zawsze obowiązującą dla nowych przesyłek, można znaleźć na stronie www.ups.com lub uzyskać w biurze UPS.

 

 

1. Wstęp

  1. Niniejsze ogólne warunki („warunki”) określają zasady, na jakich UPS będzie świadczył opisane w ust. 2 Usługi międzynarodowe lub krajowe. Postanowienia niniejszych warunków są uzupełniane postanowieniami obowiązującego Cennika i przewodnika po usługach („Przewodnik”). Przewodnik zawiera istotne informacje szczegółowe na temat usług świadczonych przez UPS, z którymi nadawca powinien się zapoznać i które stanowią element umowy pomiędzy UPS a nadawcą.
  2. Termin „UPS” oznacza UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Dla celów niniejszych warunków termin „Konwencja Warszawska” oznacza: (i) Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. lub (ii)
  4. powyższą Konwencję zmienioną jakimkolwiek protokołem lub konwencją uzupełniającą lub (iii) Konwencję Montrealską 1999, którakolwiek znajduje zastosowanie. Termin „Konwencja CMR” oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego
  5. transportu drogowego towarów podpisaną w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Termin „Kodeks Cywilny” oznacza polski Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. Termin „Prawo Przewozowe” oznacza polską ustawę Prawo przewozowe z dnia
  6. 15 listopada 1984 r. z późn. zm. Termin „Prawo Pocztowe” oznacza polską ustawę Prawo pocztowe z 12 czerwca 2003 r. z późn. zm.
  7. Przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie UPS uzna za odpowiednie. UPS może powierzać podwykonawcom świadczenie usług, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie niniejsze warunki. Z zachowaniem postanowień niniejszych warunków UPS jest odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie paczek spowodowane przez podwykonawców UPS.
  8. W niniejszych warunkach termin „Dowód Nadania” oznacza jeden dowód nadania UPS. Wszystkie paczki objęte jednym dowodem nadania będą uznawane za jedną przesyłkę. Termin „przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie przez jednego nadawcę do tego samego odbiorcy w ramach tego samego rodzaju Usług. Jeżeli UPS nie wystawi odrębnego dokumentu spedycyjnego, Dowód Nadania stanowi również dokument spedycyjny.
  9. Równowartość w złotych polskich kwot, które zostały wyrażone w niniejszych warunkach w walutach obcych lub w SDR-ach, zostanie obliczona zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu odbioru paczki przez UPS, a w razie braku takiego kursu wymiany w tym dniu, na podstawie kursu wymiany obowiązującego w ostatnim, najbliższym dniu przed dniem odbioru paczki przez UPS. SDR są jednostkami rozliczeniowymi przyjętymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

 

2. Przedmiot Usług

O ile nie uzgodniono, że będą świadczone inne usługi, usługi świadczone przez UPS ograniczają się do Usług. „Usługi” należy rozumieć jako odbiór, organizację przewozu włącznie ze zleceniem przewozu wykonywanego przez osobę trzecią, dokonanie odprawy celnej przesyłek międzynarodowych, dostarczenie przesyłek do przewoźnika w Polsce jak również dostarczenie przesyłek. Świadczone przez UPS Usługi polegające wyłącznie na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek zawierających jedynie korespondencję podlegają przepisom Prawa Pocztowego. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że dla celów przewozu przesyłki zostaną połączone z przesyłkami innych nadawców oraz, że UPS nie może nadzorować przepływu poszczególnych przesyłek przekazywanych do i wysyłanych z wszystkich centrów obsługi przesyłek. UPS nie jest ani operatorem ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do paczek przekazanych mu w celu wykonania Usług.

 

3. Warunki Świadczenia Usług

Niniejszy ustęp zawiera informacje dotyczące różnych ograniczeń i warunków, które mają zastosowanie do Usług świadczonych przez UPS. Zawiera on również informacje o konsekwencjach zgłoszenia przez nadawcę przesyłek nie spełniających takich wymogów i ograniczeń.

3.1 Ograniczenia i wymagania dotyczące Usług Paczki będące przedmiotem Usług muszą spełniać ograniczenia przewidziane w ppkt. (i) – (iv) poniżej.

(i) Paczki z wyłączeniem doręczanych tego samego dnia oraz palet nie mogą ważyć więcej niż 70 kg ani nie mogą być dłuższe niż 270 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 419 cm. W celu uzyskania szczegółowych informacji i informacji o ograniczeniach w odniesieniu do palet oraz przesyłek doręczanych tego samego dnia, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem.

(ii) Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości w złotych polskich 50.000 USD. Ponadto, wartość biżuterii i zegarków, poza sztuczną biżuterią i niskiej klasy zegarkami, w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości 500 USD w złotych polskich.

(iii) Paczki nie mogą zawierać żadnych zakazanych towarów wymienionych w Przewodniku, a w szczególności: towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto lub srebro), pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przedpłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe), broni palnej, a także towarów niebezpiecznych.

(iv) Paczki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone przez UPS lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.

 

Nadawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Dowodzie Nadania oraz za zapewnienie, że wszystkie paczki zawierają odpowiednie informacje adresowe nadawcy i odbiorcy paczki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów określonych w Przewodniku oraz we właściwych przepisach prawa. Jeżeli na Dowodzie Nadania lub w innej dokumentacji UPS dotyczącej Usług nie został wyraźnie wybrany inny rodzaj Usług, przesyłki będą podlegały Usłudze Express (jeżeli jest ona dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia) i wszystkie należne opłaty będą obliczane odpowiednio. Nadawca zapewnia, że wszystkie paczki przekazane w celu wykonania Usług na podstawie niniejszych warunków spełniają ograniczenia określone w ppkt. (i) – (iv) powyżej i zostały przygotowane w bezpiecznym miejscu przez nadawcę (w przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna) albo przez zaufany personel przez niego zatrudniony, bądź (w innym przypadku) przez podmiot przekazujący przesyłkę UPS i podlegały ochronie przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do UPS. UPS polega na tym zapewnieniu przyjmując każdą paczkę w celu świadczenia Usług na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie inne paczki wyłączone są z zakresu świadczonych Usług.

 

3.2 Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. UPS nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.

 

3.3 Odmowa oraz zawieszenie wykonywania Usług

(i) W przypadku, gdy UPS uzyska informację, że jakakolwiek paczka nie spełnia jakiegokolwiek z powyżej określonych ograniczeń lub wymogów lub, że kwota COD określona w Dowodzie Nadania COD przekracza kwotę określoną w ust. 8, UPS może odmówić świadczenia Usług w odniesieniu do takiej paczki (lub przesyłki, której stanowi ona część), a jeżeli Usługi są już wykonywane, UPS może zawiesić wykonywanie Usług i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

(ii) UPS może, również zawiesić wykonywanie Usług, jeżeli nie jest w stanie dokonać dostawy za trzecią próbą, jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia, jeżeli UPS nie jest w stanie dokonać dostawy, ponieważ został podany nieprawidłowy adres (po podjęciu wszelkich rozsądnych działań w celu ustalenia poprawnego adresu) lub jeżeli poprawny adres znajduje się w innym państwie niż państwo określone na paczce lub w Dowodzie Nadania, lub jeżeli nie może pobrać kwoty należnej od odbiorcy w momencie dostarczenia, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

(iii) Jeżeli UPS ma prawo zawiesić świadczenie Usług dotyczących paczki lub przesyłki, UPS ma również prawo zwrócić przesyłkę nadawcy albo oddać ją na przechowanie na koszt i ryzyko nadawcy po dołożeniu starań w celu skontaktowania się z nadawcą.

 

3.4 Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez UPS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie UPS może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw UPS, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w pkt. 3.1 powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez UPS lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym ust. 3. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami handlowymi UPS.

 

3.5 W przypadku przekazania UPS przez nadawcę paczki, która nie spełnia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w ust. 3.1 powyżej bez wyraźnej na to zgody UPS wyrażonej na piśmie, UPS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich przyczyny lub tytułu, jakie nadawca może ponieść w związku ze świadczeniem przez UPS Usług w odniesieniu do takiej paczki (niezależnie od tego, czy niespełnienie któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów spowodowało lub przyczyniło się do powstania tej szkody oraz niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań ze strony UPS, z wyjątkiem działania z winy umyślnej, jak również niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań pracowników, wykonawców lub przedstawicieli UPS, a jeżeli UPS zawiesi świadczenie Usług z przyczyn określonych w niniejszych warunkach, nadawcy nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu wynagrodzenia za Usługi, które zapłacił. UPS jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wspomnianego niespełnienia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w ust. 3.1 powyżej.

 

3.6 Jeżeli, w przypadku zawieszenia wykonywania Usług na podstawie niniejszych postanowień, UPS nie będzie w stanie uzyskać w rozsądnym czasie instrukcji nadawcy co do dalszego postępowania z paczką lub przesyłką ani zidentyfikować nadawcy lub innej osoby uprawnionej do towarów (w celu ustalenia takich osób konieczne może być otwarcie paczki lub przesyłki), UPS będzie upoważniony do zniszczenia lub sprzedaży takiej paczki lub przesyłki, według swojego wyłącznego uznania (chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej). Przychody z takiej sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na pokrycie wszelkich opłat, kosztów lub wydatków (w tym odsetek) należnych UPS w związku z paczką lub przesyłką lub też innych, należnych od nadawcy. Pozostała po odliczeniach kwota zostanie postawiona do dyspozycji nadawcy.

 

3.7 UPS zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do otwarcia i sprawdzenia, lub prześwietlenia promieniami rentgenowskimi, w każdej chwili, paczki oddanej UPS w celu świadczenia Usług, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

4. Odprawa Celna dla Usług Międzynarodowych

W przypadku, gdy paczka będąca przedmiotem Usług międzynarodowych wymaga odprawy celnej, nadawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną i dokładną dokumentację w tym celu, ale o ile UPS nie otrzyma innego zlecenia, UPS będzie działał w imieniu nadawcy w celu dokonania odprawy celnej. Nadawca wyraża zgodę, aby UPS został uznany za odbiorcę paczki wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego dla przeprowadzenia odprawy celnej.

 

5. Zapłata

5.1 Wynagrodzenie za Usługi jest określone w Przewodniku i o ile nie zostało ono zapłacone przed podjęciem przesyłki, wszystkie opłaty powinny zostać zapłacone w terminie 7 dni od wystawienia faktury lub w innym terminie, jaki nadawca lub odbiorca uzgodnił na piśmie z UPS. UPS może zweryfikować deklarowaną wagę i wagę wymiarową oraz wymiary paczek oraz jeżeli przekraczają one w rzeczywistości wartości zadeklarowane, ustalić na tej podstawie uzupełniające wynagrodzenie i wystawić stosowną fakturę.

 

5.2 Jeżeli: a) UPS jest zobowiązany zapłacić jakiekolwiek podatki, cła lub inne opłaty w imieniu nadawcy, odbiorcy lub osoby trzeciej,

b) wybrana opcja rozliczeniowa wskazuje, iż odbiorca lub osoba trzecia powinna zapłacić jakąkolwiek kwotę,

c) jeżeli jakiekolwiek podatki, cła, kary, opłaty lub koszty zostaną nałożone lub poniesione w wyniku jakichkolwiek działań organów celnych lub w wyniku niedostarczenia przez nadawcę lub odbiorcę prawidłowej dokumentacji lub zezwoleń, lub pozwoleń wymaganych w związku z Usługami, wtedy w każdym przypadku (bez wpływu na zakres odpowiedzialności kontraktowej nadawcy do dokonania zapłaty) w pierwszej kolejności płatnością obciążony zostanie przez UPS odbiorca albo, tam gdzie jest to właściwe – osoba trzecia. Jeżeli UPS nie otrzyma niezwłocznie przedmiotowej kwoty w pełnej wysokości od właściwej osoby, kwota ta zostanie zapłacona przez nadawcę na pierwsze pisemne żądanie. UPS nie jest zobowiązany do występowania z odrębnymi roszczeniami o zapłatę wobec odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, jako że nadawca ponosi solidarną odpowiedzialność z odbiorcą oraz taką osobą trzecią za dokonanie płatności. W przypadku wątpliwości, obowiązek wykazania, iż dochodzone kwoty zostały uiszczone spoczywa na nadawcy.

 

5.3 Od wszelkich kwot płatnych na rzecz UPS będących należnościami przeterminowanymi będą naliczane odsetki ustawowe od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić do dnia, w którym UPS otrzyma zapłatę, zarówno przed jak i po wydaniu orzeczenia. Niezależnie od powyższego, UPS przysługuje prawo żądania naprawienia szkody poniesionej z tytułu opóźnienia na zasadach ogólnych.

 

5.4 Jeżeli nadawca, odbiorca lub inna osoba trzecia nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty zgodnie z niniejszymi warunkami, przepisami prawa lub umową, UPS ma prawo zatrzymać wszystkie paczki takiego nadawcy znajdujące się w posiadaniu UPS oraz UPS przysługuje ustawowe prawo zastawu na paczkach w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę faktury związanej z paczkami nadanymi na podstawie tej samej umowy i które znajdują się w jego posiadaniu albo co do których posiada dokumenty, z których pomocą może nimi rozporządzać, tak długo jak nie otrzyma zapłaty w pełnej wysokości, lub może sprzedać taką paczkę i zaliczyć uzyskane środki na zapłatę zadłużenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wszelkie niezapłacone należności pozostają do zapłaty.

 

5.5 Stawki wynagrodzenia UPS za Usługi określone w Przewodniku zostały wyliczone wyłącznie dla Usług dotyczących paczek, których wartość nie przekracza równowartości w lokalnej walucie kwoty 50.000 USD (lub innej właściwej kwoty, jeżeli jest niższa). Jeżeli UPS poweźmie informację, iż wykonana Usługa, bez wyraźnej zgody UPS wyrażonej na piśmie, dotyczyła paczki o większej wartości, wówczas poza obowiązującymi stawkami wynagrodzenia i opłatami oraz niezależnie od środków prawnych przysługujących UPS na podstawie niniejszych warunków, Usługa taka podlegać będzie dodatkowemu wynagrodzeniu w wysokości stanowiącej równowartości 5% nadwyżki wartości paczki ponad kwotę 50.000 USD.

 

6. Zawieszenie Wykonywania Usług

Jeżeli UPS nie ma możliwości rozpoczęcia lub dalszego wykonywania Usług dotyczących paczki nadawcy z przyczyn leżących poza kontrolą UPS, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z nadawcą, a UPS podejmie wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu rozpoczęcia lub kontynuowania wykonywania Usług. Przyczyny leżące poza kontrolą UPS to na przykład: zakłócenia w transporcie lotniczym lub lądowym spowodowane złą pogodą, pożar, powódź, wojna, zamieszki, działania rządu lub innych organów państwowych (w tym, władz celnych) oraz spory pracownicze lub zobowiązania mające wpływ na UPS lub inną stronę.

 

7. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Dla określonych usług i miejsc dostaw, UPS oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem opłat za przewóz. Szczegółowe informacje na temat takiej gwarancji, ogólne warunki znajdujące zastosowanie do objętych nią dostaw oraz czasu najpóźniejszego odbioru dla konkretnej usługi i miejsca dostawy zostały podane w Przewodniku oraz na stronach internetowych UPS (www.ups.com), w wersjach obowiązujących na dzień przyjęcia towarów w celu świadczenia Usług i mogą zostać również potwierdzone przez właściwe dla nadawcy biuro obsługi klienta UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy jest ograniczona tylko do tego obowiązku i taka gwarancja nie stanowi żadnego zobowiązania ani oświadczenia, że dostawa nastąpi w określonym terminie.

 

8. Przesyłka za Pobraniem (COD)

Dla określonych miejsc dostawy zgodnie z informacjami udzielanymi przez biuro obsługi klienta UPS, UPS oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki („COD”) po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Przewodnikiem. Jeżeli nadawca zleci taką usługę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień (w szczególności dotyczących wymiany walut), UPS pobierze w imieniu nadawcy kwotę COD określoną w Dowodzie Nadania. Kwota COD powinna zostać określona w Dowodzie Nadania bądź w EUR bądź w walucie kraju przeznaczenia. Jeżeli którakolwiek z kwot COD wskazanych w Dowodzie Nadania, pobranych od odbiorcy lub zapłaconych nadawcy jest wyrażona w różnych walutach, dla celów wymiany zostanie zastosowany kurs wymiany określony przez UPS. UPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyk kursowych.

8.1 Przyjmowanie gotówki – Jeżeli UPS zlecono w Dowodzie Nadania, wypełnionym zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS, pobranie gotówki, UPS pobierze wyłącznie gotówkę w walucie kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota gotówki pobieranej przy dostarczeniu w imieniu nadawcy stanowi równowartość w lokalnej walucie kwoty 5.000 USD dla danego odbiorcy dziennie. Niezależnie od powyższego, w przypadku przesyłek COD adresowanych do odbiorców znajdujących się we Francji, maksymalna kwota gotówki pobieranej w imieniu nadawcy stanowi równowartość w lokalnej walucie kwoty 750 EUR dla danego odbiorcy dziennie. Ograniczenia mogą dotyczyć również innych krajów, zgodnie z właściwym prawem.

Szczegółowe informacje dotyczące takich ograniczeń można znaleźć w Przewodniku lub na stronie internetowej UPS pod adresem www.ups.com. Wpisanie przez nadawcę kwoty COD w wysokości przekraczającej kwoty wskazane powyżej jest równoznaczne z upoważnieniem UPS do przyjęcia czeku na całą lub część wpisanej kwoty.

 

8.2 Przyjmowanie czeków – Jeżeli w Dowodzie Nadania nie zaznaczono wyraźnie (oraz zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS), że UPS jest upoważniony do pobrania wyłącznie gotówki, UPS może przyjąć zapłatę zarówno w gotówce (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 8.1), jak również, może przyjąć dowolnego rodzaju czek wystawiony na nadawcę i akceptowany w kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota na jaką może opiewać czek pobierany przez UPS, o ile jest to dopuszczalne przez prawo właściwe, nie będzie wyższa od równowartości w złotych kwoty 50.000 USD za paczkę (lub innej właściwej kwoty, jeżeli jest niższa). W przypadku pobierania czeku, UPS może pobrać czek wystawiony zarówno w EUR, jak i w walucie kraju przeznaczenia przesyłki.

 

8.3 Zapłata pobranych kwot COD. W przypadku, gdy UPS pobierze gotówkę, UPS zapłaci nadawcy jej równowartość w walucie lokalnej kraju, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu świadczenia Usług. UPS może, zgodnie z przepisami, dokonać takiej zapłaty kwot COD bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany UPS przez nadawcę, bądź poprzez wystawienie czeku na nadawcę.

Czeki wystawione na nadawcę, bądź przez UPS zgodnie z powyższym postanowieniem, bądź przez odbiorcę i pobrane przez UPS zgodnie z ust. 8.2 zostaną przesłane do nadawcy za pośrednictwem poczty w nierejestrowanej przesyłce listowej, na ryzyko nadawcy, lub wręczone nadawcy lub innej osobie, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru czeku w imieniu nadawcy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa właściwego.

 

8.4 W przypadku nieotrzymania przez nadawcę kwot COD, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie UPS na piśmie w terminie 45 dni od daty dostarczenia odpowiedniej paczki.

 

8.5 Nadawca naprawi szkody, jakie UPS może ponieść oraz pokryje wszelkie wydatki UPS i zaspokoi wszelkie roszczenia podniesione przeciwko UPS przez odbiorcę lub osobę trzecią wynikające z niedostarczenia przez UPS paczki z powodu niezapłacenia przez odbiorcę kwoty COD w odpowiedniej formie lub w związku z odmową przyjęcia paczki przez odbiorcę.

 

8.6 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, odpowiedzialność UPS z tytułu wykonania zobowiązań dotyczących pobieranych kwot jest ograniczona do niższej z następujących kwot: najwyższej kwoty która może być pobrana zgodnie z niniejszymi warunkami lub kwoty COD wskazanej w Dowodzie Nadania. Ponadto, kwota COD nie może w żadnym przypadku przewyższać wartości towarów w miejscu ich przeznaczenia, powiększonej o odpowiednie wynagrodzenie za przewóz. W celu uchylenia wątpliwości potwierdza się, że wskazanie kwoty COD nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności, w ust. 9.5 i z tego powodu, nie ma wpływu na odpowiedzialność UPS z tytułu utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostarczanych towarów. UPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe lub oszukańcze działania w imieniu odbiorcy, a w szczególności, za przekazanie podrobionego lub przerobionego czeku, czeku w odniesieniu do którego odmówiono zapłaty, jak również, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie czeku przez odbiorcę.

 

9. Odpowiedzialność

9.1 (a) Jeżeli UPS powierza podwykonawcy wykonanie przewozu lub usług spedycji lub Usług, a Konwencja Warszawska lub Konwencja CMR lub jakiekolwiek przepisy krajowe przyjmujące lub wprowadzające takie konwencje znajdują zastosowanie („Zasady Konwencyjne”), lub jeżeli (oraz w zakresie, w jakim) mają zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa danego państwa do takich usług świadczonych przez podwykonawcę, odpowiedzialność UPS nie przekroczy odpowiedzialności takiego podwykonawcy jako przewoźnika, operatora lub spedytora określonej w Zasadach Konwencyjnych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

(b) Jeżeli UPS świadczy Usługi do których znajduje zastosowanie Prawo Pocztowe nadawcy spełniającemu przesłanki definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, UPS ponosi odpowiedzialność wobec takiego nadawcy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających Prawu Pocztowemu, chyba że Prawo Pocztowe stanowi inaczej. W takim przypadku, postanowienia ust. 9.2, ust. 9.3 i ust. 9.6 niniejszych warunków nie znajdują zastosowania.

 

9.2 We wszystkich przypadkach innych niż przewidziane w ust. 9.1. (a) i (b) powyżej, UPS ponosi odpowiedzialność (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Zasad Konwencyjnych, Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie, nie stanowią inaczej) jedynie za niedołożenie należytej staranności, a do odpowiedzialności UPS znajdują zastosowanie wyłącznie niniejsze warunki i odpowiedzialność UPS jest ograniczona do wykazanych szkód, do wysokości nie przekraczającej dla każdej przesyłki zwykłej wartości przesyłki. Nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że o ile wyższa wartość nie została zadeklarowana przez nadawcę zgodnie z ust. 9.5. poniżej, zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem Usług krajowych będzie równa kwocie 323 PLN, a przesyłki będącej przedmiotem Usług międzynarodowych będzie równa wyższej z następujących dwóch kwot: (a) kwocie 323 PLN albo (b) kwocie stanowiącą iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR.

 

9.3 UPS nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w tym za opóźnienie w wykonaniu Usług lub za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki lub paczki.

 

9.4 Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osoba, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się do utraty, uszkodzenia lub opóźnienia paczki lub przesyłki, odpowiedzialność UPS z tego tytułu (ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami) może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczyniania się.

 

9.5 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.6, nadawca może uzyskać podwyższenie poziomu odpowiedzialności, w stosunku do tego, który UPS zapewnia zgodnie z ust. 9.2. powyżej lub który może być przewidziany w Zasadach Konwencyjnych lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie. Nadawca może uczynić to poprzez zadeklarowanie wyższej wartości na Dowodzie Nadania oraz uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Przewodniku. Jeżeli nadawca zadeklaruje wyższą wartość przesyłki i uiści odpowiednią opłatę, odpowiedzialność UPS będzie ograniczona do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż zadeklarowana wartość. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwot określonych w ust. 3.1 ppkt. (ii).

 

9.6 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie, nie stanowią inaczej, UPS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki lub paczki, bez względu na to czy wartość przesyłki została zadeklarowana zgodnie z pkt. 9.5. UPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.

 

9.7 Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, Usługi do których znajduje zastosowanie Prawo Pocztowe mogą zostać uznane za nienależycie wykonane w przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki, a za niewykonane w przypadku utraty przesyłki. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą po 12 miesiącach od jej przewidywanego terminu doręczenia. Nadawcom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo do potrącenia ich wierzytelności z wierzytelnościami UPS oraz prawo przelewu wierzytelności wobec UPS na osobę trzecią bez zgody UPS na piśmie.

10. Dostawa

UPS może dostarczyć przesyłkę do odbiorcy określonego w Dowodzie Nadania lub do innej osoby, która ma upoważnienie do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu, co odbiorca lub sąsiadów odbiorcy, przy czym jeżeli UPS świadczy Usługi do których zastosowanie znajduje Prawo Pocztowe, a odbiorca przesyłki spełnia przesłanki definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, UPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji upoważnienia innej osoby do odebrania takiej przesyłki z odbiorcą lub nadawcą). W przypadku gdy opakowanie przesyłki nadanej w ramach Usług do których znajduje zastosowanie Prawo Pocztowe jest uszkodzone, a odbiorca takiej przesyłki spełnia przesłanki definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, UPS doręczy taką przesyłkę odbiorcy określonemu w Dowodzie Nadania lub innej osobie wskazanej przez nadawcę lub odbiorcę. UPS może wykorzystać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a nadawca zgadza się, że nie będzie podnosił zarzutów przeciwko UPS w związku z opieraniem się przez UPS na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje, o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej. O ile (a) Zasady Konwencyjne lub (b) Prawo Pocztowe w odniesieniu do Usług świadczonych konsumentom, do których znajduje zastosowanie Prawo Pocztowe nie stanowią inaczej, UPS nie zaciąga żadnego zobowiązania, w jakichkolwiek warunkach, do zawieszenia świadczenia Usług, przekierowania dostawy (zarówno do innego odbiorcy, jak i na inny adres, niż wskazany w Dowodzie Nadania) lub zwrócenia paczki jej nadawcy, a w przypadku gdy UPS powinien był podjąć próbę, ale nie wykonał powyższych czynności, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności za wyrządzone w związku z tym szkody.

 

11. Ochrona Danych

UPS i spółki stowarzyszone UPS przetwarzają dane, które nadawca przekazuje UPS w związku z Usługami lub w odniesieniu do usług podlegających Prawu Pocztowemu – dane stanowiące tajemnicę pocztową (dalej łącznie zwane „Danymi Nadawcy”) zgodnie z prawem, w takich celach jak świadczenie lub doskonalenie Usług lub innych usług oferowanych przez spółki UPS, w tym usług śledzenia lub monitoringu przesyłki, w celach analizy tendencji i badań rynkowych, poprawy umiejętności komunikowania się spółek UPS z klientami na temat usług dodatkowych, które mogą okazać się przydatne dla klientów, jak również, w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw lub innych naruszeń prawa. Spółki UPS, które są zaangażowane w świadczenie Usług oraz spółki UPS które wykonują niektóre zadania zarządcze i administracyjne dla UPS mogą uzyskiwać dostęp do Danych Nadawcy. Jeżeli takie spółki UPS znajdują się w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu świadczenia Usług, UPS będzie przekazywał im osobowe Dane Nadawcy tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne na mocy właściwych przepisów prawa, np. wtedy, gdy następuje to w celu wykonania Usług. Nadawcy przysługują określone uprawnienia wynikające z przepisów prawa (wykonywalne w drodze skontaktowania się z UPS) do wglądu, poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania do celów marketingu bezpośredniego, a także usunięcia danych osobowych nadawcy, które znajdują się w posiadaniu UPS.

12. Procedura Zgłaszania Roszczeń – Przedawnienie

Wszelkie roszczenia przeciwko UPS muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia Usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa, jakie przysługują nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

13. Całość Porozumienia. Rozdzielność Postanowień Umowy.

Zamiarem UPS jest, aby wszystkie postanowienia umowy pomiędzy UPS a nadawcą były zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Przewodniku. Jeżeli nadawca wyraża wolę opierania się na jakichkolwiek modyfikacjach niniejszych warunków, powinien upewnić się, że zostały one sporządzone na piśmie i, że zostały podpisane przez nadawcę oraz w imieniu UPS przed przyjęciem przesyłki w celu świadczenia Usług przez UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że żadne ogólne warunki wydane przez nadawcę nie znajdą zastosowania do niniejszej umowy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków. UPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszych warunków w każdym czasie, według swego uznania.

 

14. Prawo Właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu kraju w którym przesyłka została przekazana UPS w celu realizacji Usług.

« powrót do informacji