K-EX. 3. Regulamin K-EX świadczenia usług przewozowych i pocztowych dla przedsiębiorców - Informacje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1

Postanowienia ogólne

K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym

w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537, z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej K-EX świadczy na zlecenie przedsiębiorców

usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym.

Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów.

§ 2

Podstawy prawne świadczenia usług

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.) - zwana dalej Prawem przewozowym.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) - zwana dalej Prawem pocztowym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - zwana dalej Kodeksem Cywilnym.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7marca

2006 r.) - zwane dalej Rozporządzeniem.

§ 3

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument. Aktualny Regulamin dostępny w siedzibie i oddziałach K-EX, Punktach przyjęć przesyłek, u każdego Kuriera oraz na stronie internetowej

www.k-ex.pl; Aktualny Regulamin w przypadku zawarcia pisemnej umowy handlowej dotyczącej stałej współpracy z przedsiębiorcą stanowi integralną cześć tej umowy.

Przesyłka – opakowania przyjęte do przewozu w ramach jednego Listu przewozowego celem odbioru od jednego nadawcy i dostawy do jednego odbiorcy.

Przesyłka z korespondencją – korespondencja (list) rozumiana jako informacja utrwalona na dowolnym nośniku fizycznym, w tym utrwalona pismem wypukłym,

opatrzona przez nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism, przyjęta celem przemieszczania i doręczania w ramach jednego Listu

przewozowego, od jednego nadawcy do jednego odbiorcy.

Opakowanie – Jednostkowe zabezpieczające opakowanie rzeczy na czas przewozu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu na maksymalną wysokość 200 cm liczoną od podłoża.

Kurier/Agent – przedstawiciel K-EX.

Usługi przewozowe – usługi polegające na przewozie za wynagrodzeniem rzeczy z wyłączeniem korespondencji (Przesyłek z korespondencją) na podstawie Prawa

przewozowego.

Usługi pocztowe – usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją na podstawie Prawa pocztowego.

Usługi Kurierskie/Usługi – usługi przewozowe i pocztowe.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawarcia umowy o usługę Kurierską) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)

Odbiorca/Adresat – podmiot w przypadku przesyłki wskazany w Liście przewozowym lub w przypadku przesyłki z korespondencją na przesyłce z korespondencją lub

w Liście przewozowym jako upoważniony do odbioru przesyłki/przesyłki z korespondencją.

Zleceniodawca – podmiot zlecający K-EX wykonanie usługi.

Nadawca – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę w Liście przewozowym jako upoważniony do przekazania przesyłki K-EX. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.

Płatnik – podmiot regulujący należności za usługi zlecone przez Zleceniodawcę. Może nim być Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca.

COD – Usługa dodatkowa polegająca na umożliwieniu odbiorcy dokonania zapłaty za doręczony w przesyłce towar za pośrednictwem kuriera K-EX.

Cennik – wykaz pobieranych przez K-EX opłat za świadczone usługi i usługi dodatkowe, zawierający informacje o rodzaju i dostępności usług oraz sposoby ich wyceny.

Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie odbioru lub dostawy przesyłki i/lub przesyłki z korespondencją z podanym terminem ponownej próby odbioru lub dostawy

(w braku podania terminu jest to następny dzień) oraz wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może odebrać osobiście przesyłkę/przesyłkę z korespondencją, jeżeli podany

przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada.

Punkt przyjęcia przesyłek – oznaczone logo K-EX miejsce przyjmowania i wydawania przesyłek i/lub przesyłek z korespondencją przez K-EX. Lista Punktów przyjęcia

przesyłek opublikowana na stronie: www.k-ex.pl; Punktem przyjęcia przesyłek jest także każdy z oddziałów K-EX.

Waga – całkowita waga (masa) przesyłki i/lub przesyłki z korespondencją wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach.

Protokół – dokumenty opisujące powstałe naruszenie stanu przesyłki/przesyłki z korespondencją, uszkodzenia lub ubytki przesyłki/przesyłki z korespondencją.

List przewozowy – dokument stosowany przez K-EX dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji stanowiący dowód zawarcia umowy na świadczenie usług, na którym

stwierdzana jest również dostawa przesyłki/przesyłki z korespondencją do Odbiorcy.

§ 4

Zakres działalności

1. K-EX w ramach prowadzonej działalności świadczy dla przedsiębiorców usługi przewozowe i pocztowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ofertach

świadczenia danej usługi. Aktualne oferty są dostępne na stronie internetowej www.k-ex.pl, w Punktach przejęć przesyłek, u Kurierów, w siedzibie i oddziałach K-EX.

W przypadku zawarcia z przedsiębiorcą pisemnej umowy handlowej dotyczącej stałej współpracy, Regulamin oraz oferty świadczenia danej usługi, maja zastosowanie

jedynie w zakresie nie uregulowanym tą umową.

2. K-EX świadczy Usługi przez Internet, poprzez Kurierów oraz Agentów w Punktach przyjęć przesyłek.

3. Rodzaje usług przewozowych:

a) Usługa „Przesyłka całopojazdowa” - Usługa polegająca na przewozie przesyłki bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, bez przeładunków w terminalach K-EX. Na

pojeździe przewożona jest jedna przesyłka lub kilka przesyłek od jednego Zleceniodawcy/Nadawcy do jednego odbiorcy. Zleceniodawca/Nadawca dysponuje całą

powierzchnią ładunkową podstawionego przez K-EX pojazdu.

b) Usługa „Przesyłka częściowa” - Usługa polegająca na przewozie przesyłek bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, bez przeładunków w terminalach K-EX. Na pojeździe

przewożone są przesyłki od kilku nadawców do kilku odbiorców.

c) Usługa „Przesyłka drobnicowa LTL” - Usługa polegająca na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu Oddziałów K-EX oraz linii połączeń

międzyoddziałowych. Usługa dla przesyłek, których waga całkowita nie przekracza 12.000 kg na jednym liście przewozowym, opakowanie (paleta) nie jest cięższa niż

1.000 kg, a dla jednostek niespaletyzowanych ale możliwych do przeładunku mechanicznego 450 kg, dla przesyłek gdzie nie ma możliwości przeładunku mechanicznego

50 kg. Przewidywany termin dostawy następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki.

d) Usługa „Przesyłka expressowa” - Usługa polegająca na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu terminali K-EX oraz linii połączeń

międzyterminalowych. Usługa dla przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg. Przewidywany termin dostawy następnego dnia

roboczego po dniu nadania przesyłki.

4. Rodzaje usług pocztowych:

Usługa pocztowa - Usługa polegająca na przyjmowaniu za potwierdzeniem, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją o wadze od 50g do 2000g oraz

o wadze do 50g zgodnie z art. 47 prawa pocztowego.

5. K-EX świadczy usługi poprzez Kurierów i stacjonarnych pracowników K-EX w Punktach przyjęcia przesyłek.

6. K-EX może odmówić przyjęcia do wykonania usług przewozowych polegających na przewozie:

a) zwłok lub szczątek ludzkich;

b) pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;

c) dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość

kolekcjonerską.

d) metale i kamienie szlachetne

e) materiały promieniotwórcze.

f ) przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,

g) gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,

h) nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej

i) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;

j) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe

i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem

zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.

k) broń i amunicję;

l) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych

w drogowej sieci kurierskiej K-EX”

m) przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;

n) rzeczy przewożone pod plombą celną;

o) mienie przesiedleńcze;

p) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy

wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX;

q) adresowanych na numery skrytek pocztowych;

r) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;

s) w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

t) przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu

rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcę

w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.

u) przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł

v) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

w) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie

nadają się do przewozu środkami transportowymi,

x) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.

7. K-EX odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:

a) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w Prawie pocztowym lub w przepisach wydanych na jego podstawie, a także

w regulaminach wykonywania usług pocztowych;

b) zawartość lub opakowanie przesyłki z korespondencją naraża osoby trzecie lub K-EX na szkodę;

c) na opakowaniu przesyłki z korespondencją lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo

d) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub wpisem do rejestru;

e) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki z korespondencją jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

K-EX może ponadto:

a) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka z korespondencją nie spełnia określonych przez K-EX warunków wymaganych do

zawarcia umowy;

b) odstąpić od wykonania usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka z korespondencją nie spełnia warunków określonych

w umowie.

8. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez K-EX od umowy o świadczenie usługi pocztowej z przyczyn określonych w ust. 5 i 6,

przyjętą przesyłkę z korespondencją zwraca się nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.

9. Zakazane jest nadawanie, przyjmowanie do przemieszczania i doręczania przez K-EX przesyłek z korespondencją pochodzących od różnych Zleceniodawców/ Nadawców

skierowanych do różnych adresatów, jeżeli są nadane w jednej przesyłce.

10. Zleceniodawca/Nadawca może przed doręczeniem przesyłki z korespondencją :

a) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;

b) żądać w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną zmiany odbiorcy lub miejsca doręczenia.

K-EX może żądać od Zleceniodawcy/Nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane przez K-EX w związku z odstąpieniem przez Zleceniodawcę/Nadawcę od

umowy o świadczenie usługi pocztowej albo realizacją zmian.

§ 5

Sposób zawarcia umowy

1. K-EX przyjmuje do wykonania usługi poprzez złożenie zlecenia:

• na stronie internetowej www.K-EX.pl

• osobiście w punktach przyjęć przesyłek K-EX

• w innym miejscu ustalonym pomiędzy K-EX, a Zleceniodawcą – poprzez odbiór przesyłki ze wskazanej lokalizacji przez Kuriera

2. Dowodem zlecenia usługi przewozowej jest podpisany list przewozowy składany przez Zleceniodawcę/Nadawcę.

3. Obowiązkiem Zleceniodawcy/Nadawcy jest prawidłowe wypełnienie listu przewozowego. W szczególności list przewozowy powinien zawierać:

a) dane Zleceniodawcy/ Nadawcy – imię nazwisko, dokładny adres, numer telefonu,

b) dane Odbiorcy:

• gdy jest nim przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię, nazwisko

• gdy jest nim konsument: imię, nazwisko, dokładny adres.

c) miejsce dostawy – miejsce oznaczone przez Zleceniodawcę jako miejsce, na które ma zostać dostarczona przesyłka (adres odbiorcy, punkt przyjęć przesyłek )

d) wagę przesyłki/przesyłki z korespondencją;

e) ilość opakowań;

f ) opis zawartości przesyłki/przesyłki z korespondencją

g) wartość deklarowaną przesyłki

(Uwaga: dodatkową ochroną są objęte wyłącznie przesyłki powierzone K-EX na podstawie Listu przewozowego, których zawartość i wartość deklarowana została

określona w Liście przewozowym);

h) podpis Zleceniodawcy/Nadawcy

i) inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania usługi

4. Zleceniodawca/Nadawca zobowiązany jest do podpisania Listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki co jest równoznaczne

z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5. Zleceniodawcy/Nadawcy na każde żądanie zostaje udostępniony aktualny Regulamin, obowiązujący cennik oraz aktualne oferty. Ponadto są one do wglądu

w oddziałach K-EX, punktach przyjęć przesyłek, u każdego Kuriera oraz na stronie internetowej www.k-ex.pl.

6. Potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do realizacji usługi jest właściwy List przewozowy z podpisem Kuriera. Jeden egzemplarz Listu przewozowego otrzymuje

Zleceniodawca/Nadawca.

§ 6

Warunki przyjęcia przesyłki/przesyłki z korespondencją

1. Zleceniodawca/Nadawca jest obowiązany oddać K-EX przesyłkę/przesyłkę z korespondencją w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku

i uszkodzenia.

2. Na Zleceniodawcy/Nadawcy spoczywa obowiązek:

a) dopasowania opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki/przesyłki z korespondencją oraz umieszczenie wewnątrz

opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania;

b) odpowiednie oznakowanie przesyłki/przesyłki z korespondencją ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (adnotacja typu

„ostrożnie szkło”, „góra/dół” itp);

3. Zleceniodawca/Nadawca dołącza do Listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je

w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w Liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub

miejscu ich złożenia.

4. K-EX może sprawdzić w szczególności wagę i wymiary oraz sposób opakowania przesyłki bez naruszania opakowania zewnętrznego i sprawdzania zawartości,

w celu ustalenia czy przesyłka/przesyłka z korespondencją odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy/Nadawcy zawartym w Liście przewozowym oraz czy zachowane

zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych. Sprawdzenia dokonuje się w obecności Zleceniodawcy/Nadawcy,

a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, K-EX dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej

czynności. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych

w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki/przesyłki z korespondencją, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę/przesyłkę z korespondencją.

Sprawdzeniu podlega w szczególności:

• waga przesyłki/przesyłki z korespondencją wraz z opakowaniem;

• wymiary przesyłki/przesyłki z korespondencją wraz z opakowaniem;

• sposób zabezpieczenia rzeczy wewnątrz opakowania;

5. W przypadkach zmiany danych, które wpływają na wycenę usługi, K-EX zastrzega sobie prawo do zastosowania, za zgodą Zleceniodawcy, nowej ceny za

usługę. Nadawca ponosi koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące wagi przesyłki/przesyłki z korespondencją, zawarte

w Liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka/przesyłka z korespondencją stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi

lub środowiska, K-EX powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę/przesyłkę z korespondencją do chwili dokonania oględzin

przez te służby.

§ 7

Wynagrodzenie, opłaty

1. Wysokość wynagrodzenia dla K-EX za usługi wynika z aktualnego cennika dostępnego w oddziałach K-EX, Punktach przyjęć przesyłek, u każdego Kuriera oraz na

stronie internetowej www.k-ex.pl.

2. K-EX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku z zastrzeżeniem, że cena nie może ulec zmianie dla Usługi będącej w trakcie wykonywania.

3. Płatność za przesyłkę, wskazanie płatnika, określana jest według dyspozycji Zleceniodawcy. Oprócz Zleceniodawcy płatnikiem może być Nadawca lub Odbiorca.

4. W przypadku świadczenia usługi COD odebraną należność K-EX przekazuje na rachunek wskazany przez Zleceniodawcę.

5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki oraz zapłaty ceny K-EX w ramach usługi COD poinformuje o tym Zleceniodawcę. Odmowa przyjęcia przesyłki wraz z odmową

zapłaty ceny za przesyłkę nie zwalnia Zleceniodawcy/Nadawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za usługę COD.

6. W przypadku odbioru przesyłki/przesyłki z korespondencją od Nadawcy przez Kuriera płatność może nastąpić tylko gotówką na podstawie wystawionej FV, zgodnie

z obowiązującym cennikiem i zakresem wykonanej całkowitej usługi przez K-EX. Płatność może być dokonywana bezgotówkowo tylko w przypadku nadania przesyłki/

przesyłki z korespondencją w Punkcie przyjęć przesyłek

7. K-EX przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu z zastrzeżeniem, iż przesyłki stanowią własność płatnika.

Prawo zastawu może być wykonane dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu albo dopóki może nią rozporządzać na

podstawie dokumentów.

8. K-EX przysługuje prawo zastawu na przesyłkach z korespondencją w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz

z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy.

§ 8

Doręczenie przesyłki

1. K-EX dostarcza przesyłki na terenie kraju w terminach podanych w Cenniku lub ofercie na dana usługę (np. LTL, Express, Express Plus i inne).

2. Miejscem odbioru przesyłki przez odbiorcę jest Miejsce Dostawy wskazane na Liście przewozowym.

3. Miejscem dostawy może być Punktu przyjęć przesyłek, jeżeli został wskazany w Liście przewozowym.

4. Odbiór przesyłki potwierdza Odbiorca własnoręcznym, czytelnym podpisem, pieczęcią firmy oraz datą i godziną doręczenia.

5. K-EX zastrzega sobie prawo do porównania danych umieszczonych na Liście przewozowym lub w innym dokumencie stosowanym przez K-EX dla potwierdzenia

dostawy przesyłki do odbiorcy z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych odbiorcy (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi, stanu opakowania odbiorca zobowiązany jest odnotować na Liście przewozowym .

7. W razie nieobecności odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście przewozowym Kurier pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Kuriera drugiego

dnia po pozostawieniu awizo.

W przypadku ponownej nieobecności odbiorcy, odbiorca może przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału K-EX. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez

odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo K-EX zwraca przesyłkę do Zleceniodawcy/Nadawcy na ich koszt lub postąpi w inny sposób wskazany przez

Zleceniodawcę/Nadawcę

8. Jeżeli przesyłka nie może być dostarczona do odbiorcy z przyczyn niezależnych od K-EX lub ma miejsce odmowa przyjęcia, K-EX zawiadomi o tym Zleceniodawcę/

Nadawcę z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje.

W przypadku braku wydania dyspozycji co do przesyłki przez Zleceniodawcę/Nadawcę w czasie 24 godzin od powiadomienia, K-EX zwraca przesyłkę na ich koszt do

Nadawcy.

9. Przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy/Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Zleceniodawcy/Nadawcy, zwana dalej

przesyłką niedoręczalną, może zostać otwarta przez K-EX w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.

10. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie 3 osób, powołana przez Dyrektora Oddziału Logistyki Centralnej K-EX, spośród pracowników tego

oddziału. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.

11. Po otwarciu przesyłki komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy.

Gdy uda się ustalić adres przesyłka pocztowa po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana do

Odbiorcy lub zwracana Zleceniodawcy/Nadawcy.

12. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki odbiorca zobowiązany jest podać na Liście przewozowym przyczynę odmowy i podpisać się, wpisać dane dokumentu

identyfikacyjnego lub opieczętować pieczątką firmową.

13. Przesyłkę, która nie została doręczona do odbiorcy w Miejscu Dostawy, wskazanym w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu jej

dostarczenia, uważa się za utraconą.

14. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przedstawiciel K-EX/Kurier ustala niezwłocznie protokolarnie – zgodnie z §3

Rozporządzenia, stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka

jest naruszona.

15. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie,

przedstawiciel K-EX/Kurier dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

16. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przedstawiciel K-EX ustala stan przesyłki na żądanie

uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

17. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem;

w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przedstawiciel K-EX/Kurier stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie

egzemplarz protokołu.

18. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez

przedstawiciela K-EX/Kuriera, uprawniony ponosi koszty z tym związane.

19. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika

w porozumieniu z uprawnionym.

§ 9

Doręczenie przesyłki z korespondencją

1. Przesyłkę z korespondencją, z zastrzeżeniem ust. 2-6, doręcza się odbiorcy pod adresem wskazanym na przesyłce z korespondencją

2. Przesyłka, może być także wydana ze skutkiem doręczenia:

a) odbiorcy:

• w Punkcie przyjęcia przesyłek, jeżeli taki punkt jest wskazany w Liście przewozowym jako Miejsce Dostawy;

• w miejscu uzgodnionym przez odbiorcę z K-EX.

b) przedstawicielowi ustawowemu odbiorcy lub pełnomocnikowi odbiorcy:

• pod adresem wskazanym na przesyłce z korespondencją;

• w Punkcie przyjęcia przesyłek.

c) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z odbiorcą, jeżeli odbiorca nie złożył w Punkcie przyjęć przesyłek zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki z korespondencją;

d) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek z korespondencją w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia

1999 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli odbiorcą przesyłki jest dany organ władzy publicznej;

e) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek z korespondencją w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

osobowości prawnej, jeżeli odbiorcą przesyłki z korespondencją jest:

• dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

• niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba

fizyczna w niej przebywająca;

f ) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli odbiorcą przesyłki jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu

na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki odbiorcy jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

§ 10

Odpowiedzialność K-EX

Usługa przewozowa

1. K-EX ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie

przesyłki.

2. K-EX nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po

stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą Kuriera ani K-EX, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie

terminu przewozu przesyłki wynikło z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy okoliczności, ciąży na K-EX.

3. K-EX jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

• nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach

szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,

• braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

• szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

• ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę,

• przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

4. Jeżeli K-EX na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych

w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

5. K-EX nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia.

6. K-EX odpowiada wyłącznie za udowodnioną szkodę poniesioną przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem

utraconych korzyści, zysków lub dochodów zleceniodawcy lub osoby trzeciej jeżeli nie nastąpiło to z winy umyślnej K-EX.

Usługa pocztowa

1. Do odpowiedzialności K-EX za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem poniższych zapisów.

2. K-EX obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie

jest następstwem okoliczności, za które K-EX odpowiedzialności nie ponosi.

3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych

ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę K-EX nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

4. W przypadku niewykonania usługi, K-EX niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

5. Usługę należy uznać za niewykonaną w przypadku niedoręczenia przesyłki do odbiorcy lub całkowitego zniszczenia przesyłki.

6. Usługę należy uznać za nienależycie wykonaną w przypadku zwłoki w doręczeniu przesyłki lub ubytku przesyłki innym niż wskazany w § 10 pkt 5 usługa przewozowa.

§ 11

Odpowiedzialność Zleceniodawcy/Nadawcy

1. Zleceniodawca/Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:

a) podania w Liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym

miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych,

b) wadliwego stanu przesyłki/przesyłki z korespondencją, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych jeśli czynności

ładunkowe wykonuje.

2. Zleceniodawca/Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść K-EX na skutek nieścisłości lub niedostateczności

danych, o których mowa w ust. 1 pkt a.

3. Zleceniodawca/Nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki/przesyłki z korespondencją w przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki,

zawarte w Liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.

§ 12

Dodatkowa ochrona

1. K-EX udostępnia i zaleca Zleceniodawcy/Nadawcy opcję dodatkowej ochrony przesyłki na czas wykonania usługi przewozowej.

2. Wyciąg z Umowy ubezpieczenia pomiędzy K-EX a Ubezpieczycielem jest dostępny dla Zleceniodawcy/Nadawcy na każde jego żądanie.

3. K-EX zaleca oraz oferuje dodatkową ochronę przesyłek, której koszt ponosi Zleceniodawca/Nadawca według aktualnego cennika lub aktualnej oferty dla danej

Usługi. Deklarując skorzystanie z dodatkowej ochrony przesyłki Zleceniodawca/nadawca potwierdzają, że zostali poinformowani o istotnych warunkach ubezpieczenia

i akceptują je jako obowiązujące w przewozie przesyłek.

4. W przypadku usługi przesyłka całopojazdowa i przesyłka częściowa wartość deklarowana przesyłki przewożonej za jednym listem przewozowym nie może przekroczyć

500.000 PLN.

5. K-EX przyjmuje do przewozu usługę przesyłka całopojazdowa i przesyłka częściowa o wartości deklarowanej powyżej 300.000 PLN przewożonej za jednym listem

przewozowym jeżeli Zleceniodawca zleci przewóz na minimum 3 dni przed datą załadunku.

6. W przypadku usługi przesyłka drobnicowa i przesyłka expressowa wartość deklarowana przesyłki przewożonej za jednym listem przewozowym nie może przekroczyć

750 000 PLN.

7. Zleceniodawca/Nadawca deklarując dodatkową ochronę na liście przewozowym wpisując wartość rzeczy wyraża zgodę na ubezpieczenie przesyłki do deklarowanej

wartości, nie wyższej niż 750 000 PLN

8. K-EX odpowiada z tytułu utraty ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie korzystającej z dodatkowej ochrony:

a) zawierającej dokumenty – do wysokości 100 PLN jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty odtworzenia tych dokumentów.

b) zawierającej inne rzeczy – do wysokości 100 PLN jednak nie więcej niż faktyczna wartość rzeczy w przypadku utraty. Natomiast w przypadku całkowitego zniszczenia

nie więcej niż wysokość faktycznie poniesionej szkody.

§ 13

Reklamacje i skargi

1. Uprawniony do składania reklamacji i skarg jest nadawca, odbiorca, płatnik.

2. Uprawniony do składania reklamacji może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu lub usługi pocztowej;

3. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda

powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

4. Uprawniony może zgłosić reklamację z tytułu zwłoki w przewozie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wydania przesyłki.

5. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne złożenie w siedzibie lub oddziale K-EX pisma reklamacyjnego podpisanego przez uprawnionego.

Reklamacja powinna w szczególności zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji;

b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

f ) wykaz załączonych dokumentów;

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

6. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy

oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia).

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niekompletną dokumentacją K-EX wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia

reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez K-EX uzupełnionej reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez K-EX kompletnej reklamacji spełniającej

warunki, o których mowa ust. 3-5 §13; Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni.

9. Przesyłkę, która nie została dostarczona do odbiorcy w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu doręczenia należy traktować jako utraconą.

10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji K-EX powiadomi zgłaszającego pisemnie podając:

a) w przypadku uznania roszczenia: kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia;

b) w przypadku nie uznania roszczenia całkowitego lub częściowego: uzasadnienie odmowy, pouczenie o dalszych możliwościach postępowania

c) warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest opisanie na liście przewozowym zawartości przesyłki, dopuszcza się zaznaczenie nr faktury

VAT na której przewożony towar się znajduje.

11. K-EX Sp. z o.o. umożliwia również wniesienie skargi dotyczącej usług związanych z doręczeniem przesyłek z korespondencją.

12. Skargę wnosi się nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki z korespondencją oraz nie wcześniej niż:

a) 5 dnia od dnia nadania przesyłki z korespondencją - w przypadku przesyłki z korespondencją najszybszej kategorii,

b) 7 dnia od dnia nadania przesyłki z korespondencją- w przypadku przesyłki z korespondencją niebędącej przesyłką najszybszej kategorii.

13. Skargę wnosi się w każdym oddziale lub siedzibie K-EX Sp. z o.o., w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej bądź w innej, która ujawnia wolę skarżącego

w sposób dostateczny.

14. Oddział K-EX Sp. z o.o., w której została wniesiona skarga, przekazuje ją niezwłocznie do jednostki organizacyjnej (Biuro Zarządu) właściwej do rozpatrzenia skargi.

Jednostka ta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania skargi, udziela na nią odpowiedzi w formie pisemnej.

15. Skarga powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę skarżącego oraz jego adres;

b) określenie rodzaju przesyłki z korespondencją, której dotyczy;

c) uzasadnienie skargi;

d) datę oraz podpis skarżącego.

§ 14

Odszkodowanie

1. Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki/przesyłki z korespondencją nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej

kolejności:

a) ceny wskazanej z rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

b) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź

c) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

2. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 1, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

3. W razie utraty przesyłki/przesyłki z korespondencją z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej

części, chyba że przewoźnik udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 1.

4. W razie uszkodzenia przesyłki/przesyłki z korespondencją odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

5. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

a) utratę całej przesyłki/przesyłki z korespondencją, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia,

b) ubytek tej części przesyłki/przesyłki z korespondencją, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

6. W przypadku zwłoki w przewozie KEX wypłaci odszkodowania do 100% wartości usługi wykonanej ze zwłoką w zależności od poniesionej szkody innej niż w przesyłce.

§ 15

Likwidacja przesyłek

Usługa przewozowa

1. K-EX likwiduje przesyłkę w razie:

a) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki,

b) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką.

2. Likwidacji przesyłki dokonuje się w drodze:

a) sprzedaży,

b) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej,

c) zniszczenia.

3. K-EX przystępuje do likwidacji:

a) niezwłocznie po upływie terminu odbioru żywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu,

b) w pozostałych wypadkach - po upływie 30 dni od terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego

o zamierzonej likwidacji przesyłki.

4. Jeżeli nie ma możliwości przechowania przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości przesyłki, K-EX może przystąpić do

likwidacji przesyłki przed upływem terminów określonych w ust. 3 pkt b.

5. Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności przewoźnika. Jeżeli należności K-EX przewyższają kwotę uzyskaną,

różnicę pokrywa uprawniony(właściciel) Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od uprawnionego.

6. Sposób likwidacji i wartość przesyłki ustala komisja powołana przez K-EX. Jeżeli nie ustalono ceny bądź gdy przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja

ustala wartość likwidowanej przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.

Usługa pocztowa

1. Przesyłkę z korespondencją, której nie można doręczyć odbiorcy, K-EX zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki K-EX może żądać uiszczenia opłaty.

2. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także przesyłkę z korespondencją nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, jeżeli nadawca lub odbiorca odmówi

uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy ust. 10.

3. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że List przewozowy przewiduje inny termin.

4. K-EX wyznacza jednostkę organizacyjną, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie

albo zwrócenie nadawcy.

5. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osób, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4,

spośród pracowników tej jednostki.

6. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.

7. Po otwarciu przesyłki z korespondencją komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres nadawcy lub odbiorcy,

a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.

8. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w ust.5-7, adresu nadawcy lub odbiorcy, przesyłka po odpowiednim zabezpieczeniu i

umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana przez K-EX lub zwracana nadawcy.

9. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia nadawcy albo nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki:

a) korespondencja stanowiąca przesyłkę zostaje zniszczona przez K-EX w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu

nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki;

b) o zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, 184 i 187 Kodeksu cywilnego.

§ 16

Tajemnica pocztowa

1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach z korespondencją, informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące

podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:

a) K-EX ;

b) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.

3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:

a) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;

b) otwieranie zamkniętych przesyłek lub zapoznawanie się z ich treścią;

c) umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na celu wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:

a) podejmowanie działań, o których mowa, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Regulaminu pocztowego lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej;

b) posługiwanie się przez K-EX listami referencyjnymi obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych usług

w przypadku, gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one dotyczą.

5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.

6. K-EX jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń

i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

7. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas,

gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601

z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia

7 marca 2006 r.)- zwane dalej Rozporządzeniem.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku postanowień nieważnych zastępują je postanowienia w/w aktów prawnych.

3. K-EX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących

w trakcie wykonywania.

4. W przypadku jeżeli w wykonaniu Usługi Kurierskiej dla Przedsiębiorcy zostanie nawiązany stosunek przewozowy z konsumentem, np. jako odbiorcą lub nadawcą

zwrotnym, do praw i obowiązków konsumenta stosuje się OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW dostępny w siedzibie

i oddziałach K-EX, Punktach przyjęć przesyłek, u każdego Kuriera oraz na stronie internetowej www.k-ex.pl

5. Uprawniony może dochodzić roszczeń na drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

7. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby K-EX.

8. Administratorem danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zlecających wykonanie Usług Kurierskich objętych niniejszym Regulaminem

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest K-EX sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

przy ul. Zagnańskiej 61. Dane osobowe tych osób zawarte w Liście przewozowym lub Umowie Handlowej przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Usług Kurierskich.

Osoby, których danymi osobowymi administruje K-EX sp. z o.o., maja prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012.

 

« powrót do informacji