Et Logistik 3. Regulamin ET Logistik świadczenia usług przewozowych. - Informacje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O.
ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU
§ 1
1. Regulamin Świadczenia Usług ET Logistik Sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem”, stanowi
integralną część każdej Umowy Spedycji zawartej przez ET Logistik spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03 – 236) przy ul. Annopol 3, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053574, NIP 5261025183,
REGON 010972267, Kapitał zakładowy: 7.764.000,00 PLN, zwanej dalej „Spedytorem”,
niezależnie od postanowień przeciwnych.
2. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy Spedycji z postanowieniami Regulaminu,
postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia spedycyjnego na własnym formularzu nie wyłącza stosowania
postanowień Regulaminu. Postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zlecenia złożonego na formularzu Zleceniodawcy.
4. Spedytor może świadczyć usługi spedycyjne na innych warunkach niż określone w Regulaminie
wyłącznie na mocy Umowy Spedycji, która musi zostać zawarta na piśmie, w wyniku prowadzonych
negocjacji i precyzyjnie określać zakres wyłączenia.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do Umów Spedycji zawieranych z konsumentami.
ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH
§ 2
1. Spedytor świadczy na rzecz swoich Klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami, usługi spedycyjne
obejmujące:
1) organizację krajowego i międzynarodowego drogowego przewozu towarów;
2) organizację zwrotu palet lub innych przyborów ładunkowych;
3) obsługę logistyczną;
4) organizację ubezpieczenia „Cargo”;
5) inne usługi związane z przewozem Przesyłek.
2. Spedytor świadcząc usługi spedycyjne korzysta z usług profesjonalnych podwykonawców.
3. Spedytor świadcząc usługi spedycyjne, dąży do zachowania należytej staranności ich wykonania.
DEFINICJE
§ 3
Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:
1. Zlecenie Spedycyjne – wzór umowy określający wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego
wykonania usług spedycyjnych. Przyjęcie do realizacji Zlecenia Spedycyjnego przez Spedytora
prowadzi do zawarcia Umowy Spedycji.
Zlecenie Spedycyjne musi określać Przesyłkę poprzez wskazanie co najmniej:
1) liczby i rodzaju opakowań towaru będącego przedmiotem Przesyłki;
2) masy „brutto” Przesyłki w kg;
3) wymiarów Przesyłki w centymetrach (długość x szerokość x wysokość);
4) nazwy towaru lub towarów będących przedmiotem Przesyłki.
Ponadto Zlecenie Spedycyjne musi zawierać informacje określające:
1) rodzaj usług spedycyjnych, które ma wykonać Spedytor;
2) Nadawcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu);
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
3) miejsce nadania (pełny adres, z uwzględnieniem kodu pocztowego i kraju, imię i nazwisko,
numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny pracy zakładu Nadawcy);
4) Odbiorcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu);
5) miejsce dostarczenia Przesyłki (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, z uwzględnieniem kodu
pocztowego i kraju, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny
pracy zakładu Odbiorcy);
6) Zleceniodawcę, jeśli jest on innym podmiotem niż Nadawca lub Odbiorca (firma przedsiębiorcy,
NIP, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny pracy zakładu
przedsiębiorcy);
7) Płatnika (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu), jeżeli wynagrodzenie Spedytora ma uiścić inny podmiot niż
Zleceniodawca;
8) umówione wynagrodzenie za świadczone usługi spedycyjne;
9) termin nadania Przesyłki przez Nadawcę;
10) termin dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy;
11) reguły INCOTERMS (International Commercial Terms), w przypadku organizacji
międzynarodowego drogowego przewozu towarów;
oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych, w szczególności
przewidziane prawem, Regulaminem lub Umową Spedycji.
2. Umowa Spedycji – umowa zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, której przedmiotem są
usługi spedycyjne świadczone przez Spedytora, określone w Regulaminie. Umowa Spedycji może
być zawarta:
1) poprzez złożenie Zlecenia Spedycyjnego i przyjęcie go do realizacji przez Spedytora;
2) poprzez złożenie oferty terminowej przez Spedytora i jej przyjęcie przez Zleceniodawcę;
3) w wyniku prowadzonych negocjacji.
3. Dowód Nadania [DN] – dokument wystawiany przez Nadawcę i przekazywany kierowcy Spedytora,
w przypadku przystąpienia przez Spedytora do realizacji usług Krajowy System Dystrybucji
Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM], z użyciem
formularza stosowanego przez Spedytora. Jeżeli zostanie to uzgodnione ze Spedytorem rolę Dowodu
Nadania [DN] może pełnić dokument WZ lub inny dokument przygotowany przez Zleceniodawcę lub
Nadawcę. Dowód Nadania [DN] musi zawierać informacje określające:
1) Nadawcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu);
2) Odbiorcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu);
3) Płatnika (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby
wskazanej do kontaktu), jeżeli wynagrodzenie Spedytora ma uiścić inny podmiot niż
Zleceniodawca;
4) Przesyłkę i jej właściwości, w szczególności towar będący przedmiotem Przesyłki, jego
właściwości, liczbę sztuk, masę brutto, wymiary, kubaturę oraz inne niezbędne informacje;
5) dokumenty dołączone do Przesyłki;
6) inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami prawa ze
względu na warunki Umowy Spedycji lub sposób rozliczeń;
7) warunki przewozu Towarów Niebezpiecznych, zgodnie z Załącznikiem ADR, który należy
dołączyć do Dowodu Nadania [DN].
4. Krajowy List Przewozowy [KLP] – dokument, do którego wystawienia i wydania przewoźnikowi jest
zobowiązany Nadawca w przypadku usługi polegającej na organizacji przewozu częściowego lub
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
całopojazdowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowy List Przewozowy [KLP] musi
zostać wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe.
5. Międzynarodowy List Przewozowy [CMR] – dokument, do którego wystawienia i wydania
przewoźnikowi jest zobowiązany Nadawca, w przypadku usługi polegającej na organizacji przewozu
częściowego lub całopojazdowego w relacji międzynarodowej. Międzynarodowy List Przewozowy
[CMR] musi zostać wystawiony zgodnie z przepisami określonymi w Konwencji o Umowie
Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr
49, poz. 238 ze zm.).
6. Załącznik ADR – dokument, który musi wystawić Nadawca, przy użyciu formularza stosowanego
przez Spedytora, zawierający informacje dodatkowe niezbędne do prawidłowego zorganizowania
przewozu Towarów Niebezpiecznych, o których mowa w umowie europejskiej dotyczącej przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30.09.1957 r.
(Dz.U.2011.110.641), z załącznikami A i B (Dz.U.2013.815) oraz ustawy z dnia 19.08.2011 r. o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367). Załącznik ADR musi zostać
bezwzględnie wypełniony w przypadku organizacji przez Spedytora przewozu Towarów
Niebezpiecznych (ADR). Załącznik stanowi integralną część Dowodu Nadania [DN].
7. Przesyłka – towary przyjęte przez Spedytora na podstawie jednego Dowodu Nadania [DN],
Krajowego Listu Przewozowego [KLP], Międzynarodowego Listu Przewozowego [CMR] lub
Zlecenia Spedycyjnego w celu świadczenia usług spedycyjnych.
8. Nadawca – podmiot, który wydaje Przesyłkę do przewozu przedstawicielowi Spedytora.
9. Odbiorca – podmiot, który przyjmuje Przesyłkę dostarczoną przez przedstawiciela Spedytora.
10. Zleceniodawca – podmiot, który zleca Spedytorowi wykonanie usług spedycyjnych. Może nim być
Nadawca, Odbiorca lub inny podmiot.
11. Płatnik – Nadawca, Odbiorca, Zleceniodawca lub inny podmiot wskazany przez Zleceniodawcę, który
jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Spedytora wynagrodzenia za świadczone usługi spedycyjne,
Wynagrodzenia Dodatkowego, odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz
kosztów windykacji. Jeżeli Zleceniodawca nie jest Płatnikiem, Zleceniodawca odpowiada solidarnie z
Płatnikiem za uiszczenie na rzecz Spedytora wynagrodzenia za świadczone usługi spedycyjne,
Wynagrodzenia Dodatkowego, odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz
kosztów windykacji.
12. Reklamacja – to wstępne, obowiązkowe, pozasądowe zwrócenie się przez podmiot uprawniony do
Spedytora z roszczeniem odszkodowawczym, wynikającym z niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy Spedycji. Reklamacja pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, bez prawa
ponownego jej wniesienia, musi zostać sporządzona i wniesiona zgodnie z postanowieniami §14.
13. Cennik – integralny element każdej Umowy Spedycji lub oferty terminowej, określający stawki za
świadczone usługi spedycyjne, sposób ustalania wynagrodzenia Spedytora oraz Wynagrodzenie
Dodatkowe.
14. Cennik Usług Dodatkowych – dokument, który określa wynagrodzenie za poszczególne usługi
świadczone przez Spedytora oraz Wynagrodzenie Dodatkowe nieujęte w Cenniku. Cennik Usług
Dodatkowych stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.
15. Wynagrodzenie Dodatkowe – wynagrodzenie przysługujące Spedytorowi w przypadku:
1) nienależytego wywiązania się z obowiązków ciążących na Nadawcy, Odbiorcy lub
Zleceniodawcy, w szczególności niemożności dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy z przyczyn
niezależnych od Spedytora lub odmowy odbioru Przesyłki przez Odbiorcę;
2) rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Zleceniodawcę lub Nadawcę w Zleceniu
Spedycyjnym, Dowodzie Nadania [DN], Krajowym Liście Przewozowym [KLP] lub
Międzynarodowym Liście Przewozowym [CMR] a stanem faktycznym;
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
3) świadczenia usług dodatkowych określonych w Regulaminie, Cenniku lub Cenniku Usług
Dodatkowych.
Wysokość Wynagrodzenia Dodatkowego określona Cennik i Cennik Usług Dodatkowych.
16. Towary Niebezpieczne – towary, których przewóz jest dopuszczony jedynie na warunkach
określonych w przepisach umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30.09.1957 r.(Dz.U.2011.110.641), z załącznikami
A i B (Dz.U.2013.815) oraz ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz.U.2011.227.1367) lub jest zabroniony.
17. Siła Wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności
wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług spedycyjnych, które to zdarzenie jest zewnętrzne
w stosunku do Spedytora i któremu, działając z należytą starannością, nie mógł się przeciwstawić.
Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie
używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, klęski żywiołowe, epidemie, warunki atmosferyczne
i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które
uniemożliwiają realizację usług spedycyjnych.
RODZAJE USŁUG SPEDYCYJNYCH
§ 4
1. Usługi podstawowe:
1) Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] – organizacja przewozu
Przesyłek spaletyzowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie masa
pojedynczej palety nie przekracza 900 kg lub nadanych jako Przesyłki drobnicowe
niespaletyzowane („colli”), gdzie masa całej Przesyłki nie przekracza 2.500 kg. Maksymalna
dopuszczalna wysokość palety wraz z ułożonym na niej towarem nie może przekraczać 1.900
mm. Przesyłki spaletyzowane mogą być nadawane wyłącznie na paletach o wymiarach 800 x
1.200 mm, chyba że Spedytor na podstawie odrębnego porozumienia i za Wynagrodzeniem
Dodatkowym przyjmie Przesyłkę spaletyzowaną na innych paletach. Przesyłki nadawane jako
„colli” nie mogą być dłuższe niż 3.000 mm. W ramach Krajowego Systemu Dystrybucji Przesyłek
Drobnicowych [ETLnet] Spedytor organizuje przewóz Przesyłek:
a) niewymagających zachowania określonej temperatury otoczenia podczas przewozu;
b) wymagających zachowania temperatury otoczenia w przedziałach 2-8ºC lub12-18ºC.
Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] obejmuje organizację przewozu
Przesyłek drobnicowych, których dostawa od Nadawcy do Odbiorcy może być realizowana w
procesie co najmniej dwóch przewozów, z uwzględnieniem przeładunków Przesyłki w
terminalach i przy użyciu co najmniej dwóch środków transportu. Przewóz może być wykonany
wraz z Przesyłkami innych Klientów Spedytora.
2) Krajowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Nat] – organizacja przewozu Przesyłek
bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
założeniem użycia jednego środka transportu i jego wykorzystaniem wyłącznie dla potrzeb
Zleceniodawcy.
3) Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] – organizacja przewozu Przesyłek
bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
założeniem użycia jednego środka transportu i możliwością jego wykorzystania do przewozu
Przesyłek również innych Klientów.
4) System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] – organizacja przewozu Przesyłek
spaletyzowanych, gdzie masa pojedynczej palety nie przekracza 900 kg lub nadanych jako
Przesyłki drobnicowe niespaletyzowane („colli”), gdzie masa całej Przesyłki nie przekracza 4.500
kg. Maksymalna dopuszczalna wysokość palety wraz z ułożonym na niej towarem nie może
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
przekraczać 1.900 mm. Przesyłki spaletyzowane mogą być nadawane wyłącznie na paletach o
wymiarach 800 x 1.200 mm, chyba że Spedytor na podstawie odrębnego porozumienia i za
Wynagrodzeniem Dodatkowym przyjmie Przesyłkę spaletyzowaną na paletach innych o innych
wymiarach. Przesyłki nadawane jako „colli” nie mogą być dłuższe niż 2.000 mm. W ramach
Systemu Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] Spedytor organizuje przewóz wyłącznie Przesyłek
niewymagających zachowania określonej temperatury otoczenia podczas przewozu. System
Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obejmuje organizację przewozu Przesyłek drobnicowych,
których dostawa od Nadawcy do Odbiorcy może być realizowana w procesie co najmniej dwóch
przewozów, z uwzględnieniem przeładunków Przesyłki w terminalach i przy użyciu co najmniej
dwóch środków transportu. Przewóz może być wykonany wraz z Przesyłkami innych Klientów
Spedytora. System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obejmuje usługi spedycyjne, gdzie
miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w dwóch różnych państwach.
5) Międzynarodowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] – organizacja przewozu Przesyłek
bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy, z założeniem użycia jednego środka transportu i jego
wykorzystaniem wyłącznie dla potrzeb Zleceniodawcy. Usługa dotyczy organizacji przewozów,
gdzie miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w dwóch różnych państwach.
6) Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] – obejmuje organizację przewozu
Przesyłek bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy, z założeniem użycia jednego środka transportu
i możliwością jego wykorzystania do przewozu Przesyłek również innych Klientów. Usługa
dotyczy organizacji przewozów, gdzie miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w
dwóch różnych państwach.
2. Usługi dodatkowe – usługi, które uzupełniają świadczenie usług podstawowych. Do usług
dodatkowych należą między innymi:
1) Zwrot Palet – usługa obejmująca zwrot do Nadawcy palet faktycznie oddanych przez Odbiorców
przy dostawie Przesyłki. Usługa Zwrotu Palet obejmuje wyłącznie nieuszkodzone palety
ładunkowe (płaskie, drewniane typu EPAL), spełniające kryteria (wymagania) określone w karcie
UIC 435-2 (PN-M-78216), wyprodukowane przez jednostki posiadające uprawnienia nadane
przez UIC. Dopuszcza się ubytki w wysokości 10% liczby palet objętych usługą. Spedytor nie
dokonuje weryfikacji palet przyjętych do obrotu wraz z towarem. Nadawca jest zobowiązany do
przygotowania Przesyłki na paletach zwrotnych w sposób uniemożliwiający ich zamianę bez
naruszenia oryginalnego opakowania Przesyłki. Usługa Zwrotu Palet wykonywana jest w
pakietach zbiorczych zawierających co najmniej 15 palet zwracanych do jednego Nadawcy.
Pakiety zbiorcze mogą składać się z palet odebranych od więcej niż jednego Odbiorcy. Jeżeli
skompletowanie pakietu zbiorczego co najmniej 15 palet jest niemożliwe, Spedytor pobiera
minimalne wynagrodzenie za usługę Zwrotu Palet zgodnie z Cennikiem lub Cennikiem Usług
Dodatkowych.
Usługa Zwrotu Palet realizowana jest wyłącznie w ramach Krajowego Systemu Dystrybucji
Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i nie ma zastosowania do wszystkich pozostałych usług
spedycyjnych, chyba że Strony Umowy Spedycji postanowiły inaczej.
W przypadku realizacji usługi Zwrotu Palet Odbiorca ma obowiązek wydać palety odpowiadające
standardom określonym powyżej.
Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za palety niezwrócone przez Odbiorcę lub palety inne niż
określone powyżej, a Zleceniodawca nie jest uprawniony do kierowania w stosunku do Spedytora
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2) Zwrot Potwierdzonych Dokumentów – usługa polega na zwrocie do Nadawcy jednego dokumentu
lub pakietu dokumentów, przekazanych przez Nadawcę przy nadaniu Przesyłki i zwróconych
kierowcy Spedytora przez Odbiorcę przy dostawie Przesyłki. Spedytor nie rejestruje ani liczby,
ani rodzaju nadanych dokumentów zwrotnych. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
zgodność dokumentów zwróconych przez Odbiorcę. Brak możliwości zwrotu dokumentów
będący wynikiem Siły Wyższej, spowodowany okolicznościami niezależnymi lub
niezawinionymi przez Spedytora, nie zwalnia Nadawcy od uiszczenia opłaty za wykonaną usługę
zwrotu potwierdzonych dokumentów i pozostałe usługi spedycyjne.
3) Organizacja Ubezpieczenia „Cargo” – usługa polegająca na zawarciu przez Spedytora
(ubezpieczającego) umowy ubezpieczenia Przesyłki na czas przewozu, na rzecz Zleceniodawcy
lub wskazanej przez niego osoby ponoszącej ryzyko utraty lub uszkodzenia Przesyłki
(ubezpieczonego). Umowa ubezpieczenia „Cargo” zawierana jest tylko wówczas, gdy Spedytor
otrzyma od Zleceniodawcy pisemne zlecenie wykonania tej czynności oraz precyzyjną informację
na temat ilości, rodzaju i wartości towaru wchodzącego w skład Przesyłki. Lista towarów i
przedmiotów wyłączonych z możliwości objęcia Ubezpieczeniem „Cargo” lub wymagających dla
objęcia ubezpieczeniem dodatkowej akceptacji ze strony ubezpieczyciela zawarta jest w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących załącznik do Regulaminu. Ogólne Warunki
Ubezpieczenia zawierają również opis procedury zgłoszenia szkody i zasad postępowania w
przypadku stwierdzenia szkody. Poprzez złożenie zlecenia Organizacji Ubezpieczenia „Cargo”
Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W przypadku
rozbieżności pomiędzy wartością Przesyłki zadeklarowaną do ubezpieczenia a faktyczną
wartością Przesyłki udokumentowaną w czasie likwidacji szkody, kwota odszkodowania ustalana
jest na podstawie udokumentowanej wartości faktycznej, jeżeli wartość zadeklarowana jest
wyższa niż udowodniona wartość faktyczna. Natomiast jeżeli wartość zadeklarowana jest niższa
niż wartość faktyczna udokumentowana podczas likwidacji szkody, kwota odszkodowania
wyliczana jest na podstawie wartości zadeklarowanej, wg której ustalono opłatę za usługę
ubezpieczenia przesyłki.
Organizacja Ubezpieczenia „Cargo” realizowana jest przez Spedytora jedynie w oparciu o
pisemne zlecenie otrzymane od Zleceniodawcy, a nie jest usługą świadczoną automatycznie dla
wszystkich przesyłek objętych usługami organizacji przewozu. Deklaracja wartości Przesyłki
zamieszczona w Zleceniu nie jest automatycznie traktowana, jako zlecenie objęcia Przesyłki
ubezpieczeniem „Cargo”, ani nie jest tożsama z kwotą odpowiedzialności, bez dodatkowego
udokumentowania wartości Przesyłki. Ponadto określenie w Zleceniu Spedycyjnym lub w liście
przewozowym wartości Przesyłki nie może być traktowane, jako deklaracja wartości Przesyłki lub
kwoty interesu specjalnego w rozumieniu przepisu zawartego w art. 24 Konwencji o Umowie
Międzynarodowego Drogowego Przewozu Towarów (CMR).
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Cargo” dostępne są na stronie internetowej Spedytora. Na
życzenie Zleceniodawcy Spedytor przesyła mu Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Cargo”. Zlecając
objęcie Przesyłki ubezpieczeniem Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia „Cargo”.
Spedytor nie ma obowiązku aranżowania oddzielnego Ubezpieczenia „Cargo” dla każdej
Przesyłki. Podanie w Zleceniu Spedycyjnym lub w inny sposób wartości Przesyłki nie oznacza
udzielenia Spedytorowi zlecenia do zawarcia umowy Ubezpieczenia „Cargo”. W przypadku
rezygnacji z usługi Ubezpieczenia „Cargo” po zawarciu umowy ubezpieczenia przez Spedytora,
Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów realizacji tej usługi.
4) Przechowanie towarów powierzonych.
5) Usługi z zakresu logistyki.
6) Usługi agencji celnej.
7) Usługi w zakresie doradztwa.
8) Wystawienie listu przewozowego w imieniu Nadawcy.
9) Potwierdzenie doręczenia Przesyłki.
10) Kompletowanie dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących Przesyłce.
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
11) Organizacja przewozu Przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne.
12) Odbiór Przesyłki od Nadawcy lub dostawa Przesyłki do Odbiorcy w sobotę lub inny dzień wolny
od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wykonania usługi spedycyjnej.
13) Wykonanie czynności związanych z załadunkiem Przesyłki u Nadawcy lub rozładunkiem
Przesyłki u Odbiorcy.
14) Inne usługi określone w Cenniku Usług Dodatkowych lub uzgodnione w Umowie Spedycji
zawartej ze Zleceniodawcą.
WYŁĄCZENIA ZE ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH
§ 5
1. Spedytor nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:
1) przesyłek pocztowych;
2) dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa;
3) mienia osobistego;
4) żywych zwierząt;
5) szczątków ludzkich i zwierzęcych;
6) środków odurzających, w szczególności narkotyków, substancji psychotropowych, środków
zastępczych oraz leków lub preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu;
7) przesyłek wymagających w przewozie głębokiego mrożenia (przesyłki wymagające temp.
poniżej +2ºC), z zastrzeżeniem Krajowego Drogowego Przewozu Całopojazdowego [FTL Nat] i
Międzynarodowego Drogowego Przewozu Całopojazdowego [FTL Int];
8) broni i amunicji;
9) odpadów;
10) przesyłek wartościowych, w szczególności wartości i środków pieniężnych, znaków
legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków,
numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich;
11) przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych;
12) przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi
lub zwierząt mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek
transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających Towary
Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
13) przesyłek zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
14) towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a
także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi
zmianami;
15) przesyłek, których przewóz jest zabroniony przez prawo.
2. Spedytor może świadczyć usługi spedycyjne wyłącznie za uprzednim, pisemnym potwierdzeniem
możliwości ich wykonania, w zakresie organizacji przewozu:
1) Przesyłek, których przedmiotem są towary chemiczne i aktywne biologicznie, za wyjątkiem
przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z
postanowieniami Regulaminu;
2) Przesyłek, których parametry brzegowe przekraczają parametry określone w Regulaminie;
3) Przesyłek celnych wymagających zaplombowania środka transportu;
4) Przesyłek, których przedmiotem są telefony, urządzenia elektroniczne lub high-tech, wyroby
akcyzowe znacznej wartości, rośliny lub pasze;
5) Przesyłek, których wartość przekracza 100 000 zł;
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
6) Przesyłek z dostawą w sobotę;
7) Przesyłek stanowiących wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia,
maszyny lub innego produktu przemysłowego;
8) Przesyłek wymagających specjalistycznego sprzętu do ich obsługi;
9) Przesyłek zawierających lub będących produktami szybko psującymi się – przesyłki towarowe,
których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w
związku z tym szczególnych warunków przewozu i przechowania.
3. W przypadku nadania Przesyłki określonej w ust. 1 lub w ust. 2, gdzie Spedytor nie potwierdził
pisemnie możliwości wykonania usługi spedycyjnej, a także w przypadku nadania Przesyłki
niezgodnej z deklarowaną zawartością Przesyłki, Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia
powstałej na skutek tego szkody do pełnej wysokości. Dotyczy to także szkód związanych ze
skażeniem środowiska naturalnego. Spedytor zwolniony jest również z odpowiedzialności za
uszkodzenie, utratę takich Przesyłek lub stwierdzone w nich ubytki.
4. W sytuacjach określonych powyżej, Zleceniodawca ponosi całkowitą winę i odpowiedzialność za
nadanie Przesyłki określonej w ust. 1 lub w ust. 2.
OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI USŁUG SPEDYCYJNYCH
§ 6
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego wystawienia Zlecenia Spedycyjnego, które będzie
zawierać wszelkie niezbędne dla Spedytora informacje, potrzebne do prawidłowego wykonania
Umowy Spedycji. Zleceniodawca zobowiązany jest również dostarczyć Spedytorowi dokumenty
konieczne do należytego wykonania Umowy Spedycji, w tym do prawidłowego wystawienia listu
przewozowego, jeśli list ma być wystawiony przez Spedytora, do wykonania czynności ładunkowych
oraz odpowiedniego zabezpieczenia Przesyłki na czas przewozu, przeładunku i przechowania.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie w Zleceniu Spedycyjnym lub przekazanie w inny
sposób informacji lub oświadczeń niezgodnych z prawdą, obarczonych błędem, niepełnych lub
wpisanych w niewłaściwym miejscu.
3. Zleceniodawca odpowiada także za:
1) należyte zamocowanie koperty zawierającej dokumenty załączone do Przysyłki poprzez ich
włożenie do przylgi naklejonej na Przesyłce;
2) braki dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych;
3) niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów wymaganych w przepisach
szczególnych;
4) wadliwy stan Przesyłki;
5) brak lub niewłaściwe opakowanie lub zabezpieczenie;
6) niewłaściwe wskazanie rodzaju Przesyłki, liczby sztuk wchodzących w skład Przesyłki, masy
Przesyłki;
7) nieterminowe załadowanie Przesyłki na podstawiony środek transportu;
8) przestoje w realizacji usług spedycyjnych, wynikłe z przyczyn leżących po stronie
Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy;
9) skutki dodatkowych instrukcji przekazanych Spedytorowi w trakcie realizacji usług spedycyjnych,
jeśli miały wpływ na wzrost kosztów ich realizacji.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej Spedytora o:
1) dokonaniu dodatkowych dyspozycji dotyczących Przesyłki;
2) zmianie treści Zlecenia Spedycyjnego, w szczególności zmianie terminu podstawienia środka
transportu, zmianie rodzaju środka transportu lub zmianie innych istotnych warunków realizacji
usług spedycyjnych;
3) odstąpieniu od Umowy Spedycji;
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
4) zawinionym przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania usług spedycyjnych.
5. Spedytor ma prawo do odmowy wykonania Umowy Spedycji lub do wstrzymania się z jej realizacją,
w całości lub w części, jeśli zmiany wprowadzone przez Zleceniodawcę uniemożliwią należyte
wykonanie usług spedycyjnych.
6. Zlecenia Spedycyjne przyjmowane są przez Spedytora w oddziałach właściwych ze względu na
przedłożenie oferty terminowej dla Zleceniodawcy, chyba że Spedytor i Zleceniodawca postanowili
inaczej.
7. Zlecenie Spedycyjne powinno być przekazane w formie webbooking , lub na formularzu
obowiązującym u Spedytora, w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, faksem, listownie.
Wzór Zlecenia Spedycyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Zlecenia Spedycyjne dotyczące organizacji przewozu, bez względu na sposób ich złożenia, powinny
być przekazane w terminie co najmniej jednego dnia roboczego przed dniem planowanego załadunku
lub w innym terminie uzgodnionym ze Spedytorem.
9. Spedytor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego do realizacji w każdym
czasie.
10. Przyjęcie Przesyłki w celu świadczenia usługi spedycyjnej odbywa się na podstawie dokumentu
przewozowego Dowód Nadania [DN], Krajowego Listu Przewozowego [KLP] i Międzynarodowego
Listu Przewozowego [CMR] podpisanego przez Nadawcę i kierowcę Spedytora. Strony na podstawie
Umowy Spedycji mogą postanowić, że świadczenie usług spedycyjnych przez Spedytora będzie
następowało na podstawie Zlecenia Spedycyjnego. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zleceniem
Spedycyjnym a dokumentem przewozowym Dowód Nadania [DN], Krajowy List Przewozowy [KLP]
lub Międzynarodowy List Przewozowy [CMR], Spedytor świadczy usługi spedycyjne zgodnie z
treścią Zlecenia Spedycyjnego.
11. Spedytor zachowuje prawo do sprawdzenia masy i wymiarów Przesyłki podczas całego procesu
wykonywania usług spedycyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez
Zleceniodawcę lub Nadawcę w Zleceniu Spedycyjnym, Dowodzie Nadania [DN], Krajowym Liście
Przewozowym [KLP] lub Międzynarodowym Liście Przewozowym [CMR] a stanem faktycznym,
Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora wynagrodzenie oraz Wynagrodzenie Dodatkowe w oparciu
o wartości przeliczeniowe określone w Cenniku i Cenniku Usług Dodatkowych obowiązujący w
chwili złożenia Zlecenia Spedycyjnego. Spedytor zastrzega sobie również prawo do odmowy
dalszego świadczenia usług spedycyjnych, zachowując prawo do wynagrodzenia.
12. Za niezawiniony przez Spedytora przestój środka transportu przy załadunku lub rozładunku
Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe przewidziane w Cenniku
Usług Dodatkowych.
13. Jeżeli podczas świadczenia przez Spedytora usługi Krajowy System Dystrybucji Przesyłek
Drobnicowych [ETLnet] Odbiorca jest nieobecny, kierowca Spedytora przesyła Odbiorcy informację
o próbie dostarczenia Przesyłki i niemożności jej wydania. Odbiorca może wskazać kolejny termin
dostarczenia Przesyłki w dwóch kolejnych dniach roboczych, liczonych od następnego dnia
roboczego po nieskutecznej próbie dostawy. Wynagrodzenie Dodatkowe za kolejną próbę
dostarczenie Spedytor ustali zgodnie z Cennikiem oraz Cennikiem Usług Dodatkowych. Po upływie
tego terminu i braku instrukcji od Odbiorcy Spedytor pozostawia Przesyłkę do dyspozycji
Zleceniodawcy i nalicza wynagrodzenie za jej przechowanie, zgodnie ze stawkami określonymi w
Cenniku Usług Dodatkowych. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Spedytorowi
instrukcji postępowania z Przesyłką w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od
pozostawienia Przesyłki do jego dyspozycji. Po upływie tego terminu i braku instrukcji ze strony
Zleceniodawcy, Spedytor zwraca Przesyłkę do Nadawcy. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora
Wynagrodzenie Dodatkowe za zorganizowanie zwrotnego przewozu Przesyłki do Nadawcy, zgodnie
ze stawkami określonymi w Cenniku. Zwrot Przesyłki na koszt Zleceniodawcy może mieć miejsce
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
także w sytuacji podania przez Nadawcę błędnego adresu Odbiorcy, odmowy przyjęcia Przesyłki
przez Odbiorcę, niezależnie od przyczyny lub w przypadku niezależnej od Spedytora przeszkody w
skutecznym dostarczeniu Przesyłki.
14. Jeżeli podczas świadczenia przez Spedytora usług System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM],
Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int], Międzynarodowy Drogowy Przewóz
Całopojazdowy [FTL Int], Odbiorca jest nieobecny, Zleceniodawca jest zobowiązany, na żądanie
Spedytora, do udzielenia mu pisemnych instrukcji co do dalszego sposobu postępowania z Przesyłką,
w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od daty nieskutecznej dostawy. Po upływie tego
terminu, w przypadku braku polecenia lub instrukcji ze strony Zleceniodawcy, Spedytor może
zorganizować zwrotny przewozów Przesyłki do Nadawcy. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora
Wynagrodzenie Dodatkowe za zorganizowanie zwrotnego przewozu Przesyłki do Nadawcy, zgodnie
ze stawkami określonymi w Cenniku. Zwrot Przesyłki na koszt Zleceniodawcy, może mieć miejsce
także w sytuacji podania przez Zleceniodawcę błędnego adresu Odbiorcy, odmowy przyjęcia
Przesyłki przez Odbiorcę, niezależnie od przyczyn lub w przypadku niezależnej od Spedytora
przeszkody w skutecznym dostarczeniu Przesyłki.
15. W przypadku anulowania przyjętego Zlecenia Spedycyjnego lub odstąpienia od Umowy Spedycji po
rozpoczęciu realizacji usługi spedycyjnej, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie
Dodatkowe przewidziane w Cenniku.
16. Po upływie 30 dni od daty nieskutecznej dostawy lub odmowy przyjęcia
Przesyłki przez Odbiorcę, w przypadku nieudzielenia instrukcji przez Zleceniodawcę, co do dalszego
sposobu postępowania z Przesyłką, Spedytor zachowuje prawo do likwidacji Przesyłki w wybrany
przez siebie sposób. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe
przewidziane w Cenniku Usług Dodatkowych za przechowanie Przesyłki od chwili jej przyjęcia do
magazynu do chwili jej likwidacji oraz koszty likwidacji Przesyłki. Spedytor jest zwolniony z
odpowiedzialności odszkodowawczej za zlikwidowaną Przesyłkę.
17. Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki podpisem oraz pieczęcią firmową (określającą, co najmniej
imię, nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającej odbiór) na dokumentach przedłożonych przez
kierowcę Spedytora, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi spedycyjnej. W
chwili potwierdzenia odbioru Przesyłki odpowiedzialność za jej stan i kompletność przechodzi na
Odbiorcę. Wszelkie zastrzeżenia stwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usług spedycyjnych,
dotyczące stanu Przesyłki lub dokonania dostawy, muszą zostać zamieszczone przez Odbiorcę we
właściwym dokumencie przewozowym przyjmując, że
1) dla usług Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji
Międzynarodowej [SDM] obowiązującym dokumentem przewozowym jest Dowód Nadania
[DN];
2) dla usług Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] i Krajowy Drogowy Przewóz
Całopojazdowy [FTL Nat] dokumentem przewozowym jest Krajowy List Przewozowy;
3) dla usług Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] i Międzynarodowy Drogowy
Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] dokumentem przewozowym jest Międzynarodowy List
Przewozowy CMR;
lub protokole szkodowym w chwili odbioru Przesyłki, pod rygorem zwolnienia Spedytora z
odpowiedzialności za powstałą szkodę.
18. Jeśli opakowanie Przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia lub jakiegokolwiek naruszenia, Odbiorca
nie może sprawdzać zawartości Przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru.
19. W przypadku, gdy niezależnie od przyczyn, Odbiorca odmówi odbioru Przesyłki, bądź też
Zleceniodawca zadecyduje o jej zwrocie do Nadawcy lub Zleceniodawca w czasie wykonywania
usługi spedycyjnej wskaże inne miejsce dostawy Przesyłki, zdarzenie to zostanie potraktowane jako
zmiana warunków realizacji usługi spedycyjnej, a Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
Wynagrodzenie Dodatkowe za realizację tej usługi przewidziane w Cenniku. Jeżeli zmiana warunków
wykonania usługi spedycyjnej wynika z przyczyn zawinionych przez Spedytora, Zleceniodawca ma
prawo do dochodzenia od Spedytora odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego.
20. Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Spedytorowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu
komplet niezbędnych dokumentów związanych z przewożoną Przesyłką, umożliwiających
bezproblemowe wykonanie usługi spedycyjnej, w tym dokumentów związanych z załatwieniem
formalności celnych itp. Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia Spedytorowi wszelkich
informacji niezbędnych do bezproblemowego wykonania usług spedycyjnych. Dokumenty, o których
mowa powyżej, powinny być wręczone kierowcy Spedytora w kopercie, na której znajduje się opis
zawartości.
21. W przypadku, gdy usługa spedycyjna obejmuje organizację przewozu Przesyłki z państwa
znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej (import towarów), Zleceniodawca jest
zobowiązany do przesłania Spedytorowi kopii dokumentu SAD w dniu odprawy celnej lub w dniu
następnym. Nieprzesłanie dokumentu SAD w terminie określonym powyżej, spowoduje
opodatkowanie przez Spedytora usługi stawką podstawową podatku VAT, określoną w odpowiednich
przepisach ustawowych, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich należności
wskazanych w fakturze.
22. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za kompletność dokumentów towarzyszących Przesyłce i ich
treść. Dokumenty przekazane przez Zleceniodawcę lub Nadawcę nie podlegają weryfikacji przez
Spedytora. Za wszelkie szkody spowodowane brakiem, niedostatecznością lub nieprawidłowością
tych dokumentów i informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
23. Najpóźniej na pięć dni roboczych przed złożeniem pierwszego Zlecenia Spedycyjnego,
Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia Spedytorowi kopii dokumentów dotyczących
działalności Zleceniodawcy, w szczególności kopii dokumentu REGON, kopii dokumentu NIP lub
NIP PL w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towaru (UE), kopii wypisu
potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy (odpis z KRS lub CEIDG) oraz miejsce zamieszkania
Zleceniodawcy, jeżeli jest osobą fizyczną lub miejsce zamieszkania wszystkich wspólników, jeżeli
Zleceniodawcą są wspólnicy spółki cywilnej. W przypadku niezłożenia Spedytorowi wymaganych
dokumentów i złożenia Zlecenia, Spedytor ma prawo wstrzymania się na każdym etapie ze
świadczeniem usługi.
24. Składając Zlecenie Spedycyjne, Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i
akceptuje jego postanowienia.
SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI USŁUG SPEDYCJI DROBNICOWEJ
§ 7
1. W przypadku usług spedycji drobnicowej, gdy wskazane w Zleceniu Spedycyjnym lub w Dowodzie
Nadania [DN] miejsce dostawy nie jest zgodne z podanym kodem pocztowym, decydujący dla
miejsca dostawy jest kod pocztowy. Gdy Zleceniodawca wystawia Zlecenie Spedycyjne i Dowód
Nadania [DN] pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Zleceniu Spedycyjnym.
2. W usługach krajowej spedycji drobnicowej Spedytor dołoży starań, aby Przesyłka dotarła do odbiorcy
w kolejnym dniu roboczym po dniu nadania Przesyłki do przewozu. W przypadkach, w których
Zleceniodawca zakłada dostarczenie Przesyłki w dniu innym (późniejszym), niż kolejny dzień
roboczy po nadaniu Przesyłki, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe
za przechowanie w tym okresie Przesyłki, określone w Cenniku Usług Dodatkowych.
3. W zakresie usług spedycyjnych dotyczących międzynarodowej spedycji drobnicowej Przesyłki są
dostarczane do Odbiorców z zachowaniem aktualnego terminarza dostaw.
4. W przypadku usługi spedycji krajowej Przesyłek drobnicowych, brak deklaracji wartości Przesyłki na
Zleceniu Spedycyjnym lub Dowodzie Nadania [DN] bezwzględnie skutkuje wszystkimi
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie. Zaniechanie zadeklarowania wartości Przesyłki
przez Nadawcę rodzi skutki tak wobec niego, jak wobec Odbiorcy i Zleceniodawcy.
5. Jeżeli w Zleceniu, jako Płatnika wskazano Odbiorcę, to w przypadku nieodebrania Przesyłki przez
Odbiorcę lub odmowy jej odbioru niezależnie od przyczyn odmowy odbioru, w wyniku czego
Przesyłka zostanie zwrócona do Nadawcy lub Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz
Spedytora pełne wynagrodzenie jak za wykonaną usługę spedycyjną oraz Wynagrodzenie Dodatkowe
za zorganizowanie zwrotnego przewozu do Nadawcy zgodnie z Cennikiem.
PRZYJĘCIE PRZESYŁKI DO SPEDYCJI
§ 8
1. Spedytor świadczy usługi spedycyjne od określonego Nadawcy do określonego Odbiorcy, chyba że
Strony postanowią inaczej.
2. Przyjęcie Przesyłki przez Spedytora następuje na podstawie właściwego dokumentu przewozowego:
4) dla usług Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji
Międzynarodowej [SDM] obowiązującym dokumentem przewozowym jest Dowód Nadania
[DN];
5) dla usług Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] i Krajowy Drogowy Przewóz
Całopojazdowy [FTL Nat] dokumentem przewozowym jest Krajowy List Przewozowy;
6) dla usług Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] i Międzynarodowy Drogowy
Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] dokumentem przewozowym jest Międzynarodowy List
Przewozowy CMR.
3. Nadawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia Przesyłki na czas
przewozu. Przesyłka, w chwili przyjęcia do przewozu, musi w widocznym miejscu zawierać
oznaczenie: Nadawcy (nazwa i adres), Odbiorcy (nazwa i adres), liczbę opakowań. Oznakowanie
musi znajdować się na każdym opakowaniu.
4. Czynność załadunku Przesyłki na środek transportu należy do obowiązków Nadawcy, a jej
rozładunek ze środka transportu jest obowiązkiem Odbiorcy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
5. Spedytor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia masy lub zawartości Przesyłki w każdym czasie
wykonywania usługi od chwili przyjęcia Przesyłki od Nadawcy do chwili jej wydania Odbiorcy, a w
szczególności jeżeli poweźmie wątpliwość co do zgodności stanu faktycznego Przesyłki z danymi
zawartymi w dokumentach przewozowych.
6. Ujawnienie przez Spedytora niezgodności danych zawartych w dokumentach przewozowych z
rzeczywistymi właściwościami Przesyłki, w szczególności w zakresie zawartości zadeklarowanej
przez Zleceniodawcę lub Nadawcę, stanu zabezpieczenia i opakowania Przesyłki, stanowi podstawę
do:
1) odmowy przyjęcia Przesyłki przez Spedytora;
2) odmowy dalszego świadczenia usług spedycyjnych;
3) zmiany warunków świadczenia usług spedycyjnych.
7. Spedytor ma prawo odmówić przystąpienia do świadczenia usług spedycyjnych lub zmienić warunki
świadczenia usług, jeżeli dokumenty przewozowe zostaną wypełnione nieprawidłowo, nieprecyzyjnie
lub brakować będzie niezbędnych danych.
8. W przypadku odmowy przyjęcia Przysyłki w przypadkach określonych w ust. 6 i 7, Spedytor
zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeżeli pomimo wystąpienia okoliczności określonych w
ust. 6 i 7, Spedytor przyjmie Przysyłkę i zmienią się warunki świadczenia usług spedycyjnych, będzie
on uprawniony do żądania Wynagrodzenia Dodatkowego zgodnie z Cennikiem.
9. Spedytor jest uprawniony do odmowy świadczenia usług spedycyjnych, jeżeli zawiadomi o tym
fakcie Zleceniodawcę w ciągu 24 godzin od złożenia Zlecenia Spedycyjnego.
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
10. Nadawca jest zobowiązany w sposób właściwy i należyty zabezpieczyć Przesyłkę na czas usługi
świadczonej przez Spedytora.
11. Opakowanie Przesyłki musi być dostosowane do właściwości usług spedycyjnych świadczonych
przez Spedytora, w szczególności opakowanie musi:
1) zapewniać ochronę Przesyłki przed uszkodzeniem mogącym powstać podczas przewozu,
przeładunku lub przechowania;
2) zapewniać dodatkową ochronę i zabezpieczenie, jeśli opakowanie to spełnia jednocześnie rolę
opakowania handlowego;
3) być dostosowane do masy i właściwości zawartości Przesyłki;
4) zawierać informacje o właściwościach przewożonego towaru i wskazówki dotyczące
postępowania z Przesyłką podczas przewozu, przeładunku lub przechowania;
5) zabezpieczać Przesyłkę przed ingerencją w jej zawartość przez osoby trzecie oraz ujawniać
wszelkie próby takiej ingerencji;
6) uniemożliwiać oddzielenie Przesyłki od palety lub innego nośnika;
7) być wykonane z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub
innych Przesyłek;
8) być wolne od wszelkich substancji i zabrudzeń, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzkiego lub innych Przesyłek.
12. Spedytor nie jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania Przesyłki oraz jej zabezpieczenia.
13. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę i utracone korzyści, jeżeli zabezpieczenie
lub opakowanie Przesyłki nie spełniało wymogów określonych w Umowie Spedycji, Regulaminie lub
w przepisach prawa. Jeżeli Spedytor przyjmie Przesyłkę, której zabezpieczenie lub opakowanie nie
spełnia wymagań określonych w zdaniu poprzednim, nie ponosi on odpowiedzialności za utracone
korzyści i szkodę powstałą z tego tytułu.
14. Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług spedycyjnych, jeżeli zabezpieczenie
lub opakowanie Przesyłki nie będzie odpowiadało wymaganiom określonym w Umowie Spedycji,
Regulaminie lub przepisach prawa, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia jak za
wykonaną usługę.
15. Jeżeli parametry Przesyłki przekroczą wielkości określone w § 4 ust. 1 pkt 1 i 4, ofercie terminowej,
Zleceniu Spedycyjnym lub Umowie Spedycji, Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w Przesyłce, zachowując jednocześnie prawo do pobrania wynagrodzenia jak za prawidłowo
wykonaną usługę.
WYCENA USŁUG SPEDYCYJNYCH
§ 9
1. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spedytora i Wynagrodzenie Dodatkowe ustalane są w
oparciu o wartości przeliczeniowe określone w Cenniku i Cenniku Usług Dodatkowych obowiązujący
w chwili złożenia Zlecenia Spedycyjnego, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Wynagrodzenie Spedytora za świadczone usługi w zakresie organizacji przewozu będzie ustalane
zasadniczo na podstawie: masy Przesyłki (rzeczywistej lub obliczeniowej), odległości pomiędzy
miejscem nadania a miejscem odbioru Przesyłki zgodnie z mapami elektronicznymi używanymi przez
Spedytora, za wyjątkiem System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM], wymiarów Przesyłki.
3. Masa Przesyłki dla potrzeb wyliczenia wynagrodzenia Spedytora jest ustalana:
1) na podstawie masy rzeczywistej Przesyłki;
2) na podstawie masy przeliczeniowej wyznaczonej wg przeliczników stosowanych przez Spedytora;
4. Wynagrodzenie Spedytora będzie ustalane na podstawie wyższego z parametrów określonych w ust. 3
pkt 1 i 2.
5. Masę przeliczeniową Przesyłki ustala się na podstawie:
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
1) objętości Przesyłki (masa przeliczeniowa stanowi iloczyn objętości Przesyłki wyznaczonej w m3 i
współczynnika stosowanego przez Spedytora);
2) zajmowanej powierzchni ładunkowej środka transportu (masa przeliczeniowa stanowi iloczyn
zajętej pod Przesyłkę długości skrzyni ładunkowej środka transportu i stosowanego przez
Spedytora przelicznika).
6. Przeliczniki stosowane przez Spedytora określone są w Cenniku.
7. Jeżeli w Umowie Spedycji lub ofercie terminowej ustalono Cennik za określone usługi spedycyjne,
lecz Przesyłka nadawana przez Zleceniodawcę przekraczałaby parametry brzegowe określone w
Umowie Spedycji dla tych usług spedycyjnych, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora
wynagrodzenie lub Wynagrodzenie Dodatkowe.
8. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio, gdy wymiary lub masa Przesyłki przekraczają wymiary
lub masę określoną w Umowie Spedycji, Zleceniu Spedycyjnym lub ofercie terminowej.
9. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe określone w Cenniku lub
Cenniku Usług Dodatkowych, w przypadku:
1) dokonania dodatkowych dyspozycji dotyczących Przesyłki;
2) zmiany treści Zlecenia Spedycyjnego, w szczególności zmiany terminu podstawienia środka
transportu, zmiany rodzaju środka transportu lub zmiany innych istotnych warunków realizacji
usług spedycyjnych;
3) odstąpienia od Umowy Spedycji;
4) zawinionego przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania usług spedycyjnych.
10. Do wynagrodzenia Spedytora, w zakresie usług organizacji przewozu, Spedytor będzie doliczał
obowiązującą opłatę paliwową oraz opłatę drogową za korzystanie z dróg i autostrad. Wysokość
opłaty paliwowej opublikowana jest na stronie internetowej Spedytora www.etlogistik.pl
WYNAGRODZENIE
§ 10
1. Za świadczone usługi spedycyjne Spedytor będzie otrzymywał wynagrodzenie i Wynagrodzenie
Dodatkowe na podstawie wystawionych faktur VAT. Wynagrodzenie Dodatkowe należne
Spedytorowi będzie ustalane zgodnie z Cennikiem.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że Strony postanowią inaczej.
Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, przesyłanych na
adres elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) osoby odpowiadającej za kontakt ze Spedytorem.
3. Płatność będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy Spedytora wskazany na
fakturze VAT, chyba że Strony postanowią inaczej.
4. Spedytor do kwoty wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego będzie doliczał podatek od
towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
5. Przeliczenie stawek określonych w walucie obcej na PLN będzie następować na podstawie średniego
kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzający
rozładunek lub innego kursu uzgodnionego między stronami.
6. Poza wynagrodzeniem i Wynagrodzeniem Dodatkowym Spedytor otrzyma od Zleceniodawcy zwrot
nieoczekiwanych, lecz uzasadnionych i niezbędnych wydatków i kosztów poniesionych w związku z
należytym wykonywaniem usług spedycyjnych.
7. Spedytor ma prawo do zmiany Cennika i Cennika Usług Dodatkowych w każdym czasie, z
wyłączeniem Cennika z określonym terminem ważności. O zmianach Cennika Usług Dodatkowych
Spedytor zawiadomi Zleceniodawcę z wyprzedzeniem 7 dni.
ET Logistik Sp. z o.o. E-mail: centrala@etlogistik.com Konto bankowe: Spółka jest zarejestrowana
ul. Annopol 3 Internet: www.etlogistik.pl mBank S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
03-236 Warszawa Konto PLN: pod numerem KRS 0000053574.
Polska PL 36 1140 1010 0000 3257 7700 1005 Pracujemy na podstawie naszego
REGON: 010972267 Telefon: +48 22 330 5220 Konto EUR: Regulaminu Świadczenia Usług -
NIP: 5261025183 Fax: +48 22 330 5228 PL 09 1140 1010 0000 3257 7700 1006 aktualny status.
.
Ul.
8. Spedytor nie ma obowiązku kompletowania dokumentów przewozowych, dokumentów
towarzyszących Przesyłce oraz ich załączania do faktury VAT. Czynności określone w zdaniu
poprzednim Spedytor może wykonać na podstawie odrębnego zlecenia i za Wynagrodzeniem
Dodatkowym, określonym w aktualnym Cenniku Usług Dodatkowych.
9. Zleceniodawca nie będzie dokonywał potrąceń wzajemnych wierzytelności bez pisemnej zgody
Spedytora.
10. Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Spedytora przenieść wierzytelności
przysługujących mu wobec Spedytora na osobę trzecią.
11. Terminem uiszczenia wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego jest dzień wpływu pełnej kwoty
wynagrodzenia na rachunek bankowy Spedytora wskazany na fakturze VAT, chyba że Strony
postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w płatnościach Spedytor ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe oraz obciążyć Zleceniodawcę kosztami windykacji.
12. Spedytor zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usług spedycyjnych w
przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień Umowy Spedycji, Regulaminu lub
przepisów prawa. Spedytor może uzależnić wznowienie świadczenia usług spedycyjnych od
zaprzestania dalszych naruszeń, w szczególności Spedytor może uzależnić wznowienie świadczenia
usług spedycyjnych na rzecz Zleceniodawcy od uiszczenia wszystkich wymagalnych wierzytelności
lub znacznej ich części wraz z należnymi odsetkami i kosztami windykacji.
13. Dla zabezpieczenia roszczeń o wynagrodzenie, Wynagrodzenie Dodatkowe, zwrot wydatków,
kosztów lub innych należności wynikłych z Umowy Spedycji, jak również dla zabezpieczenia takich
roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, Spedytor zachowuje prawo
zastawu na Przesyłce, dopóki Przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego
imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów. Wszelkie koszty związane z
zastawem obciążają Przesyłkę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 11
1. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z
niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, chyba że wykaże, iż szkoda
powstała z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej
staranności lub nie ponosi winy w wyborze podwykonawcy. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności
za nienależyte wykonanie czynności przez Nadawcę, Odbiorcę lub Zleceniodawcę.
2. Spedytor odpowiada za Przesyłkę od chwili jej przyjęcia, potwierdzonego w dokumentach
przewozowych, do chwili jej wydania Od

« powrót do informacji